Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

10.5 EU-projekt

EU finansierar forsknings-, utvecklings- och demonstrations- samt mobilitetsprojekt inom de flesta områden. Vid behov av rådgivning kring EU-program och EU-ansökningar, ska man i första hand vända sig till högskolans internationella sekretariat då det gäller studenter eller grundutbildning. Gäller det forskningsprojekt vänder man sig till högskolans forskningskoordinator.

EU-kommissionen finansierar i princip godkända forskningsprojekt med upp till 50 % av den totala projektkostnaden, vilket innebär internationellt samarbete mellan företag, institut, universitet eller andra organisationer med deltagande från minst två EU-länder. Ungefär 30 % av projektförslagen med svenskt deltagande får finansiering av EU-kommissionen.

Deltagande inom ramprogrammet ställer stora krav på kunskap om procedurer, tidsperspektiv, krav på bokföring mm. Förutom de formella kriterierna är det bra att veta vad som kännetecknar en bra ansökan, vad som prioriteras i respektive ansökningsomgång och hur utvärderingsprocessen går till. En nationell kontaktpunkt är EU/FoU-rådet som ger aktuell information om ansökningsförfarandet.

För att underlätta beräkningen av tillåtna kostnader och hur mycket som ska begäras från EU, ta i god tid kontakt med högskolans forskningskoordinator eller ekonomifunktionen.