Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

10.4 Avgifter/prissättning

10.4.1 Intäkter avgifter och andra ersättningar

Med avgifter avses ersättningar som ska täcka kostnader för en direkt motprestation. Med motprestation avses varor, tjänster eller särskilda förmåner, t ex för ett företag att exponera sitt namn vid ett studentevenemang. En motprestation föreligger även när uppdragsgivaren ställer konkreta krav på hur verksamheten ska bedrivas och genomföras eller kräver att få ta del av resultatet för eget bruk. Högskolan får som grundprincip bara ta betalt för varor och tjänster om det framgår av lag, förordning eller särskilt regeringsbeslut.

Följande typer av intäkter av avgifter förekommer:

  • Avgifter med stöd av 4§ Avgiftsförordningen
  • Uppdragsutbildning
  • Uppdragsforskning
  • Offentligrättsliga avgifter (Mah har inte denna typ av verksamhet)
  • Övriga avgifter/andra ersättningar
  • Tandvårdsavgifter (avser patientintäkter från tandvården, endast OD vid Malmö högskola och Karolinska Institutet har denna typ av intäkter)

Avgiftsförordningen (1992:191) innehåller generella bestämmelser om regler för att få ta betalt för en vara eller tjänst samt bestämma storleken på avgiften och rätten att disponera intäkterna.

10.4.2 Intäkter av avgifter enligt § 4 Avgiftsförordningen

Utöver avgifter som en myndighet tar ut enligt lag, förordning eller annat beslut av regeringen, kan en myndighet ta ut avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen. EA Handboken Avgiftsförordningen 
Denna paragraf beskriver vilka slags varor och tjänster det handlar om, till exempel publikationer, kurser/konferenser och kursmaterial. Högskolan får ta betalt så länge verksamheten är av tillfällig natur
eller av mindre omfattning. Med mindre omfattning avses att intäkterna inte varaktigt överstiger 5 % av högskolans totala kostnader. Högskolan får behålla och använda de avgifter som tas ut med stöd av
4 § avgiftsförordningen.

Följande varor och tjänster kan avgiftsbeläggas enligt 4 § Avgiftsförordningen

Typ av vara/tjänst

Exempel

- Tidskrifter/publikationer

Böcker, tidskrifter, rapporter

- Informations- och kursmaterial

Affischer, broschyrer etc

- Rådgivning och liknande service

 

- Lokaler

Uthyrning av kurs/konferenslokaler

- Tjänsteexport

Konsult/utbildningstjänster

- Kurser och konferenser

 

- Utrustning

Uthyrning av t.ex. teknisk utrustning

- Offentlig inköps- och resurssamordning

 

- Upplysningar per telefon

 

- ADB-information i annan form än papper

CD-skivor, USB-minnen etc.

 

Den vanligaste metoden när man tar ut en avgift är att full kostnadstäckning ska gälla, det vill säga att samtliga kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten täcks. För avgifter som tas ut enligt 4 § får högskolan själv besluta grunderna för avgiftssättningen. Först avgörs om varan/tjänsten ska vara avgifts-belagd och sedan hur stor del av kostnaderna avgiften i så fall ska täcka. Prissättningen bör inte motverka syftet med verksamheten.

Viktigt att tänka på vid bokföring av försäljningsintäkter är att använda korrekt verksamhetskod.

Aktuella verksamhetskoder för § 4-intäkter är 51 och 52, se konteringsanvisningar nedan

10.4.3 Prissättning för kopior, avskrifter m.m.

Avgiftsförordningens 15-30a § § behandlar bland annat storleken på avgifter vid försäljning av kopior, avskrifter, bevis och registerutdrag mm, myndigheters rätt att disponera dessa avgifter samt hanteringen av fordringar för avgifter.

I 16 § sägs att om en beställning omfattar tio sidor eller mer, ska avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling enligt 15 § 1 och 2. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Avgiften för avskrift av allmän handling eller för utskrift av ljudbandsupptagning är 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Avgifter enligt 15 § ska inte tas ut av andra myndigheter.

Betalas inte en avgift inom föreskriven tid ska indrivning begäras (se vidare Kapitel 10.8).

10.4.4 Intern prissättning

Tillämpningen av avgiftsförordningen ger utgångspunkter också för den interna prissättningen. Följande kan tjäna som en vägledning vid intern prissättning:

  • internpriset ska inte överstiga externpriset
  • en intern försäljning av tjänster ska inte generera extra kostnader på områdena som märkbart överstiger de kostnader som normalt uppkommer på ett område

Vid försäljning av tjänster internt ska full kostnadstäckning eftersträvas. Eftersom all intern handel i princip ska bygga på ett avtal mellan berörda enheter, ska uttag av omkostnadspålägg vara överenskommet för att kunna debiteras.

Påläggens storlek måste bestämmas individuellt av varje område/enhet och eventuellt också för olika typer av tjänster. När påläggens storlek bedöms måste de kostnader som direkt eller indirekt kan hänföras till tjänsten beaktas. En bedömning bör också göras över vilka kostnader säljaren respektive köparen står för. Påläggen kan även påverkas av omfattningen av tjänsten. Tjänster med kort varaktighet kan behöva större pålägg är mer långsiktiga engagemang.

10.4.5 Konteringsanvisning avgiftsintäkter

 

4 § avgiftsförordning

Verksamhetskod 51 och 52

    Försäljning                         

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3920

Momsfri fsg, Sverige, ej statlig

 

 

 

3921

Momsfri fsg, EU

 

 

X

3922

Momsfri fsg, utland ej EU

 

 

X

3923

Momsfri fsg, statlig

 

X

 

3940

Momspliktig fsg, Sverige

X

 

 


     Uppdrag                        

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3960

Momsfritt övriga uppdrag, statlig

 

X

 

3963

Momsfritt övriga uppdrag, ej statlig

 

 

X

3970

Momsplikt övriga uppdrag, ej statlig

X

 

 

3976

Momsfritt övriga uppdrag EU‐länder

 

 

X

 

 Lokaler   

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3980

Uthyrning av lokaler, ej statlig

???

 

 

 

     Konferenser   

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3995

Konferensintäkter, momspliktiga

X

 

 

3996

Konferensintäkter, momsfritt, statlig

 

X

 

3997

Konferensintäkter, momsfritt, ej statlig

 

 

X

 

Studieavgiftsskyldiga studenter

Verksamhetskod 51

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3121

Studieavgifter

 

 

X

3122

Studieavgifter, stipendier, statlig

 

X

 

 

Tandvård (studentklinik)

Verksamhetskod 13

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3241

Patientintäkter studenter OD

 

 

 

3293

Tandtekniska tjänster

 

 

 

 

Tandvård (lärarklinik)

Verksamhetskod 53

     Patientavgifter

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3210

Patientintäkter, Tandvården

 

 

X

3231

Patientintäkter övriga, ej statlig

 

 

X

3232

Patientintäkter övriga, statlig

 

X

 

3293

Tandtekniska tjänster

 

 

X

 

     Avtal       

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3251

Avtalade patientintäkter. momspliktiga

X

 

 

3252

Avtalade patientintäkter. momsfritt

 

 

X

 

     Försäljning

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3920

Momsfri fsg, Sverige, ej statlig

 

 

 

3922

Momsfri fsg, utland ej EU

 

 

X

3923

Momsfri fsg, statlig

 

X

 

3940

Momspliktig fsg, Sverige

X

 

 

 

Uppdragsforskning

Verksamhetskod 42

     Uppdrag

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3936

Momspliktig uppdragsforskn. ej statlig

X

 

 

3950

Momsfri uppdragsforskning, statlig

 

X

 

3953

Momsfri uppdragsforskning, ej statlig

 

 

X

 

Uppdragsutbildning

Verksamhetskod 41

Uppdrag

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3910

Momsfri uppdragsutbildning, statlig

 

X

 

3913

Momsfri uppdragsutbildning, ej statlig

 

X

 

3933

Momsplikt. uppdragsutbildning ej statlig

 

 

X