Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

10.2 Statsbudgetanslagen

Anslagen till grundutbildning och forskning/forskarutbildning tilldelas Malmö högskola av riksdag och regering. Regeringen lägger i budgetpropositionen förslag om anslagen till respektive universitet/högskola. Riksdagen beslutar efter beredning i utbildningsutskottet mot bakgrund av regeringens förslag. I det regleringsbrev som följer beskrivs högskolans uppdrag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning följande år.

Utbildningsuppdraget innebär att högskolan skall prestera ett antal examina och ett antal helårsstudenter inom vissa utbildningar. Högskolan får betalt för uppdraget med prislappar per helårsstudent och helårsprestation som fastställs av riksdagen.

Anslaget till forskning ges utan krav på visst antal examina. För anslag till forskning och forskarutbildning inom ett avgränsat vetenskapsområde anges ett minsta belopp för studie-finansiering.

Anslagen tilldelas högskolan i form av ramanslag och betalas ut den 25:e varje månad till högskolans räntekonto i Riksgäldskontoret.

Ersättning för lokalkostnader ingår i ramanslagen.

Ekonomifunktionen fördelar sedan omgående intäkterna till områdena enligt högskolestyrelsens resursfördelningsbeslut. På områden med flera enheter/avdelningar fördelas därefter anslagen vidare på kostnadsställen enligt respektive områdesstyrelses beslut.