Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

10.14 Transfereringar

En transferering är då medel vidareförmedlas till en mottagare utan något krav på motprestation. Det förekommer hos Malmö högskola till exempel i form av att Mah är koordinator i ett projekt eller vid förmedling av stipendier. Det vanligaste är dock att Malmö högskola i egenskap av projektkoordinator samarbetar med någon eller några andra parter i ett projekt. Externa kostnader i projektet regleras då vanligtvis genom fakturor från leverantörer till Mah.

När Mah vidareförmedlar/transfererar bidragsmedel så minskar de externa intäkterna i resultat-räkningen. Medel får transfereras endast om det framgår av kontrakt, avtal eller regleringsbrev.

Huvudregeln när det gäller transfereringar är att erhållna medel för transferering av bidrag ska redovisas i kontoklass 7 i resultaträkningen. Ett undantag från denna regel är vid ren vidare-förmedling av medel från en utomstatlig givare till en utomstatlig mottagare, som enbart redo-visas över balanskonto.

När det gäller EU-projekt som Mah koordinerar ska ett särskilt valutakonto i euro nyttjas för projektmedel som erhålls och förmedlas från EU-finansiär till övriga deltagare i andra länder.

Till förmedlade bidrag räknas forskningsbidrag, stipendier etc. Stipendier får endast finansieras med medel från statliga eller icke statliga externa finansiärer, alltså. inte med anslag avsedda för ordinarie utbildning och forskning. Det framgår normalt av externa finansiärers regelverk om det är tillåtet att använda deras medel till stipendier (regler m.m. avseende stipendier återfinns i Ekonomihandboken kap. 10.12)  

Redovisning av transfereringar

Transfereringsmedel bokförs i kontoklass 7 och återfinns  under ett eget avsnitt i resultat-räkningen. De får inte påverka högskolans resultat, och därför ska saldot för kontoklass 7 alltid vara noll vid periodstängningar. 

Bokföringsexempel 1:

Bokföring av medel från Universitets- och högskolerådet för stipendier


Betalning från UHR till Mah
 

KST

KTO

AKT

OBJ

VE

MOTP

FIN

Debet

Kredit

xxxx

7351

xxxxxx

xxxxxx

xx

1382

313

 

1 000

xxxx

1023

 

 

xx

 

 

1 000

 

 

Utbetalning av stipendier (görs via personreskontra eller ICA-kort) 

KST

KTO

AKT

OBJ

VE

MOTP

FIN

Debet

Kredit

xxxx

7751

xxxxxx

xxxxxx

xx

1382

313

700

 

xxxx

1033

 

 

xx

 

 

 

700

 

Periodisering av ej utbetalda medel (300) 

KST

KTO

AKT

OBJ

VE

MOTP

FIN

Debet

Kredit

xxxx

7359

xxxxxx

xxxxxx

xx

1382

313

300

 

xxxx

2395

xxxxxx

xxxxxx

xx

1382

313

 

300


Bokföringsexempel 2:

Malmö högskola erhåller 1 000 tkr från Vetenskapsrådet (motpart 1267) varav 300 tkr ska förmedlas vidare till Göteborgs universitet (motpart 1064)

Betalning från VR till Mah 

KST

KTO

AKT

OBJ

VE

MOTP

FIN

Debet

Kredit

xxxx

3610

xxxxxx

xxxxxx

xx

1267

205

 

1 000

xxxx

1023

 

 

xx

 

 

1 000

 


Rekvisition erhålls från GU på 300 tkr   

 KST

KTO

AKT

OBJ

VE

MOTP

FIN

Debet

Kredit

xxxx

3610

xxxxxx

xxxxxx

xx

1267

205

300

 

xxxx

7352

xxxxxx

xxxxxx

xx

1267

205

 

300

xxxx

7711

xxxxxx

xxxxxx

xx

1064

 

300

 

xxxx

1033

 

 

xx

 

 

 

300

Bokföringsexempel 3:

Malmö högskola är koordinator i ett EU-projekt med finansiering från ett av EUs ramprogram. Projektsumman är totalt 100 000 EUR, varav 30 000 EUR ska fördelas till Umeå respektive Lunds universitet med 15 000 EUR vardera, 20 000 EUR ska fördelas till utländska projektdel- tagare och resterande 50 000 EUR är Malmö högskolas del. Den del (20 000 EUR) som ska fördelas till utländska projektdeltagare behålls i EUR på vårt valutakonto, och banken vidare- befordrar dessa till mottagare enligt instruktion från Mah. De medel som ska vidarebefordras till svenska projektdeltagare växlas till SEK av banken, och vidareförmedlas till de svenska projektdeltagarna.

 

Betalning från EU till Mah (den del som växlas till SEK, kursen räknad till 10,00 kr)

KST

KTO

AKT

OBJ

VE

MOTP

FIN

Debet

Kredit

xxxx

3710

xxxxxx

xxxxxx

xx

7030

703

 

500 000

xxxx

7416

xxxxxx

xxxxxx

xx

7030

 

 

150 000

xxxx

7416

xxxxxx

xxxxxx

xx

7030

 

 

150 000

xxxx

1023

 

 

xx

 

 

800 000

 

 

Betalning till Umeås och Lunds universitet 

 KST

KTO

AKT

OBJ

VE

MOTP

FIN

Debet

Kredit

xxxx

7711

xxxxxx

xxxxxx

xx

1113

 

150 000

 

xxxx

7711

xxxxxx

xxxxxx

xx

1030

 

150 000

 

xxxx

1033

 

 

xx

 

 

 

300 000