Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

10.12 Stipendier

10.12.1 Allmänt (Skattemyndigheten)

Stipendier är ett ekonomiskt understöd för studerande, forskare, konstnärer och kulturarbetare med flera. Stipendier finansierar i regel studier och resor. Stipendier kommer till genom anslag och donationer med särskilt angivna ändamål. Stipendier kan vara avsedda för utbildning, forskning eller för andra ändamål. Stipendier söks av den enskilde och betalas ut till denne som privatperson. Ett stipendium kan aldrig avse ersättning för arbete. Flera stipendier kan erhållas samtidigt. Stipendier är personliga.

10.12.2 Skattebefriat eller inte?

Stipendier är generellt skattebefriade för mottagaren, det vill säga det dras ingen preliminärskatt, utan hela stipendiebeloppet betalas ut till mottagaren. Stipendiet ska inte tas upp i deklarationen (enligt besked från Skatteverket) och ingår inte årsinkomsten. Det är därför inte pensionsgrundande.

Ett stipendium är inte skattebefriat om det avser ersättning för arbete som utförs för utbetalarens räkning, till exempel: Stipendier till anställda från arbetsgivaren Stipendier till uppdragstagare eller uppdrag

I båda fallen betraktas stipendierna som en förtäckt lön, det vill säga ett medel för arbetsgivaren att undvika kostnader för sociala avgifter och pensionsavgifter.

Forskarstipendium (Marie Curie-stipendium) som ges ut direkt eller indirekt av Europeiska gemenskapen är i sin helhet skattepliktiga, och är därmed även pensionsgrundande och avgiftspliktiga.

10.12.3 Konsekvens för den anställde

Anställd på Malmö Högskola som söker stipendier, tar emot stipendiepengar som privatperson.

10.12.4 Stipendium till universitet och högskola? (ESV)

Universitet/högskola kan aldrig söka eller ta emot stipendier från en donator.
En forskare kan dock överlåta sitt personliga stipendium till universitet/högskola. OBS det är donatorn som avgör om stipendiet kan överlåtas till t ex universitet/högskola. Stipendiet blir då en donation (gåva) från privatperson till universitet/högskola. Forskaren kan inte kräva någon motprestation av universitet/högskola genom överlämnandet utan det blir universitetets/högskolans medel. Forskaren kan dock komma överens med högskola/universitet om medlen ska disponeras.

10.12.5 Regler vid Malmö Högskola

Stipendier som överlåts till Malmö Högskola av en anställd eller uppdragstagare disponeras på samma sätt som övriga utbildnings- eller forskningsmedel. Det innebär att lön som finansieras av stipendiet, kommer att belastas med LBK (sociala avgifter och pensionsavgifter). Vidare kommer avdrag för preliminär skatt att göras. Stipendiet kommer även att belastas med OH-medel enligt Malmö Högskolas OH-modell.

Exempel 1: Ekonomiska konsekvenser av att ett stipendium delas ut till en privat person
Ett stipendium på 18 000 kr, innebär att mottagaren som privatperson får 18 000 kr i plånboken. Ingen preliminärskatt dras.

Om den enskilde väljer att gå ner i arbetstid på grund av stipendiet, ansöker denne om tjänstledighet hos högskolan/universitetet. Det är upp till arbetsgivaren att bevilja tjänstledighet. Observera att tjänstledighet utan lön innebär att årsinkomsten minskar. Årsinkomsten ligger till grund för beräkning av sjukpenning, föräldraersättning och ersättning vid arbetslöshet, varför dessa ersättningar kan påverkas. Kontakta försäkringskassan om du har frågor om vad som gäller för dig.

Tjänstledighet utan lön påverkar även antalet semesterdagar och inbetalningar till KÅPA (pensionsmedel). Kontakta personalavdelningen om du har frågor om vad som gäller för dig.

Exempel 2: Ekonomiska konsekvenser av att ett stipendium överlåts till universitet/högskola
Universitet/högskola kan aldrig söka eller ta emot stipendier från en donator. En forskare kan dock överlåta sitt personliga stipendium till universitet/högskola och göra en överenskommelse om hur medlen ska användas.

Antag att det överlåtna stipendiet ska användas till att forska. Medlen på 18 000 ska då täcka sociala avgifter och ersättning för OH, enligt Malmö Högskolas modell. Lönemedlen ”reduceras” till 8 571 kr. Se nedan:

Lön 8 571 kr
LBK (50 %) 4 286 kr
OH-påslag 40 % 5 143 kr
TOTALT 18 000 kr