Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

10.11 Finansverksamheten

Finansverksamheten vid Malmö högskola omfattar bland annat medelsförvaltning, lånehantering, kassahållning och betalningsförmedling. Verksamheten hanteras av ekonomifunktionen. Detta avsnitt beskriver högskolans policy och principer för denna verksamhet.

10.11.1 Bakgrund

Enligt gällande regelverk för medelsplacering och kapitalförsörjning erhåller högskolan ränta på alla medel som disponeras i den egna verksamheten. Syftet är att ge incitament till god kassahållning.

Högskolan disponerar ett räntekonto i Riksgäldskontoret. Betalningar till och från räntekonton sker via bankgiro- och bankkonton anknutna till statens koncernkontosystem. Högskolan erhåller ränta på överskott på räntekontot, samt betalar ränta i de fall då krediten utnyttjas. Räntan är kopplad till Riksbankens reporänta. 

Ekonomifunktionen svarar för hanteringen av finansiella frågor inom högskolan, och skall även fungera som sammanhållande stödfunktion för områdena i dessa frågor.

10.11.2 Medelsförvaltning

Det är Malmö högskola som myndighet som kan placera medel på räntekontot samt teckna lån i Riksgäldskontoret. Enskilda områden kan varken placera medel eller ta upp lån. All medelsplacering sker därmed genom ekonomifunktionens försorg.

10.11.3 Lånehantering

Högskolan skall finansiera samtliga anläggningstillgångar och inventarier med lån i Riksgäldskontoret. Definition av begreppen anläggningstillgångar och inventarier finns i avsnitt 12.1. Undantag finns då bidragsmedel erhålles för finansiering av hela anskaffningsutgiften från icke-statlig bidragsgivare. Man får lägga ihop flera bidrag från icke-statlig finansiär för att finansiera anläggningstillgångar. Däremot måste man ta upp lån för anläggningstillgångar som finansieras med medel från uppdragsverksamhet och/eller annan typ av försäljning. Högskolans totala låneram återfinns i regleringsbrevet.

Inför varje verksamhetsår skall samtliga områden samt de gemensamma funktionerna lämna en investeringsbudget. Dessa sammanställs till en total investeringsbudget för högskolan som ligger till grund för en äskad låneram som sedan fastställs i regleringsbrevet. Om investeringsbehovet överstiger låneramen beslutar rektor om vilka investeringar som skall prioriteras. Riksgäldskontoret beviljar lån till investeringar under förutsättning att låneramen ej överskrids.

10.11.4 Kassahållning

För att ha en god kassahållning måste områdena ha effektiva rutiner för fakturering och betalningsbevakning. Respektive område ansvarar för att betalningsbevakning sker kontinuerligt.

Vid erhållande av bidragsmedel ansvarar respektive område för att dessa rekvireras utan dröjsmål.

Vid upphandling av varor och tjänster får inte kortare kredittid än 30 dagar accepteras. Andra avgifter som t ex faktureringsavgifter får heller inte accepteras. Leverantörsfakturor skall betalas på förfallodagen.

10.11.5 Betalningsförmedling

Högskolan använder bankgirot och Danske Bank för all betalningsförmedling. Högskolan har även avtal om betalkortstjänster. Frågor om olika betalningsvägar hanteras av ekonomifunktionen.

10.11.6 Räntehantering

All räntehantering (in- och utlåningsränta) avseende räntekontot hos RGK sker på central nivå (kostnadsställe 1300).

10.11.7 Kassahantering

Hand/kontantkassor får inte förekomma vid Malmö högskola, med undantag av patientkassa vid OD.