Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

10.9 Värdering av kundfordringar

De externa kundfordringar som anses osäkra kräver speciell bevakning och ska därför värde-regleras efter kontakt med kunden, enligt betalningsrutinerna ovan. Varje kundfordran ska bedömas individuellt. Detta betyder att kundfordran skrivs ned med det belopp som anses osäkert, en så kallad befarad kundförlust. Fordran bokas också om till speciella kundfordringskonton för extra bevakning.

Ekonomifunktionen kontaktas vid varje ärende och tar hand om inkassohanteringen.

I de fall en osäker kundfordran inte kommer att betalas uppstår en konstaterad kundförlust. Detta inträffar till exempel vid konkurser, när kunden inte har beviljats ackord eller en slutlig uppgörelse nåtts om en tvistig fordran.

Beslut om att avbryta en indrivning eller att helt eller delvis efterge en fordran fattas av ekonomifunktionen i samråd med berört område.