Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

10.1 Intäkter

Malmö högskola har följande typer av intäkter vilka beskrivs närmare nedan

  • Intäkter av anslag
  • Intäkter av bidrag
  • Intäkter av avgifter
  • Finansiella intäkter

Bokföring på intäktskonton

Intäktskonton ska alltid ha finansiärskod. Detta gäller även interna intäktskonton.

Motpart ska alltid finnas på inomstatliga och högskoleinterna transaktioner.

Externa intäkter får inte ha verksamhetskod 91

Intäkter av anslag

Anslag är den ersättning som högskolan får från statsbudgeten för genomförande av grund-utbildning och forskning/forskarutbildning enligt årligt regleringsbrev. I de ramanslag som tilldelas högskolan ingår ersättning för lokaler. Malmö högskola fördelar ut anslagen via resursfördelnings- och budgetbeslut i november.

Anslagen betalas ut månatligen till högskolan och bokförs i ekonomisystemet på konto 3010(GU) respektive 3011(FO). Dessa konton ska ha finansiärskod 101 respektive 102 och verksamhetskod 11, 13 (Tandvård) respektive 21 eller 22.

Anslagsmedel måste alltid behålla sin respektive verksamhetskod (GU-medel v-kod 11 och FO-medel v-kod 21 eller 22), det är alltså inte tillåtet att flytta medel mellan de olika verksamhetskoderna.

Konto 3099 används för högskoleinterna omfördelningar av anslagsmedel som är avsatta för senare fördelning. Kontot är endast avsett för interna transaktioner och får bara bokas mot ”sig själv” och saldot på detta konto måste alltid vara noll. Det får heller inte användas för att flytta medel mellan olika verksamhetskoder och måste alltid bokföras tillsammans med motpart och finansiär.

Projekt finansierade med anslagsmedel får inte periodiseras beroende på att statsbudgeten är utgiftsbaserad.

Anslagen betalas ut den 25:e varje månad till högskolans räntekonto hos Riksgälden.

Ekonomifunktionen fördelar sedan intäkterna till områdena enligt högskolestyrelsens resurs-fördelningsbeslut. På områden med flera enheter/avdelningar fördelas därefter anslagen vidare på kostnadsställen enligt separata beslut.

Utfördelningen av anslagen görs i ekonomisystemet på konto 3010 och 3011 enligt fastlagd kodsträng.

Intäkter av bidrag

Med intäkter av bidrag avses medel och andra tillgångar som en statlig eller icke statlig bidragsgivare lämnar utan att någon motprestation krävs i gengäld. Bidragsgivaren kan dock ställa särskilda villkor för verksamhetens inriktning och avrapportering, men det finns inget renodlat köp/säljförhållande.

I vissa fall kan det vara svårt att dra gränsen mellan bidrag och avgift. Avgörande för denna bedömning är om en motprestation föreligger eller ej.

Bidrag kan erhållas från såväl statliga givare som icke statliga givare. Här redovisas främst externa projekt samt bidrag för anställdas resor och konferenser.

Konton för intäkter av bidrag återfinns i intervallet 3500-3799.

Verksamhetskoder för intäkter av bidrag är 14, 31 och 32.

Se även:

Ekonomihandboken 10.3 Bidrags- och uppdragsverksamhet

ESV Erhållna bidrag och donationer

Intäkter av avgifter

Med avgifter avses ersättningar som ska täcka kostnader för en direkt motprestation. Med motprestation avses normalt varor eller tjänster. En motprestation föreligger även när uppdragsgivaren ställer konkreta krav på hur verksamheten ska bedrivas och genomföras eller kräver att få ta del av resultatet för eget bruk. Högskolan får som grundprincip bara ta betalt för varor och tjänster om det framgår av lag, förordning eller särskilt regeringsbeslut.

För Malmö högskola förekommer följande typer av avgiftsintäkter: 

  • Avgifter med stöd av 4§ Avgiftsförordningen
  • Uppdragsutbildning
  • Uppdragsforskning
  • Övriga avgifter/andra ersättningar

Konton för intäkter av avgifter återfinns i intervallet 3900-3999.  

Verksamhetskod för intäkter av avgifter är för:

  • uppdragsverksamhet, 41 och 42
  • övriga intäkter av avgifter, 51, 52 och 53

Se även:

Ekonomihandboken 10.4 Intäkter av avgifter

Avgiftsförordningen (1992:191)

Finansiella intäkter

Högskolans finansiella intäkter utgörs främst av ränteintäkter för tillgodohavande på räntekonto hos Riksgälden.

Konton för ränte- och finansiella intäkter återfinns i intervallet 3810-3829.

Konton för bokföring av intäkter

Anslagsverksamhet

Grundutbildningsanslag

Verksamhetskod 11          

Konto

Benämning

Statligt

Utland

Kommentar

3010

Anslagsintäkt GU 

X

 

 

 

Forskningsanslag

Verksamhetskod 21,22     

Konto

Benämning

Statligt

Utland

Kommentar

3011

Anslagsintäkt FoU 

X

 

 

 

Tandvårdsanslag

Verksamhetskod 13          

Konto

Benämning

Statligt

Utland

Kommentar

3010

Anslagsintäkt GU 

X

 

 

 

Bidragsverksamhet

Verksamhetskod 14, 31, 32                    

Konto

Benämning

Statligt

Utland

Kommentar

3510

Bidrag från kommuner

 

 

 

3520

Bidrag från landsting

 

 

 

3610

Bidrag statliga

X

 

 

3619

Erhållna lönebidrag

X

 

 

3710

Bidrag från EU´s institutioner

 

X

 

3713

Bidrag från EU-länder

 

X

 

3716

Bidrag från övriga utländska givare

 

X

 

3720

Bidrag från stiftelser och företag

 

 

 

3730

Bidrag från Nordiska Ministerrådet

 

 

 

3740

Bidrag från ideella föreningar

 

 

 

 

Uppdragsutbildning

Verksamhetskod 41

Konto

Benämning

Statligt

Utland

Kommentar

3910

Momsfri uppdragsutbildning, statlig

X

 

 

3913

Momsfri uppdragsutbildning, ej statlig

 

X

 

3933

Momsplikt. uppdragsutbildning ej statlig

 

X

 

 

Uppdragsforskning

Verksamhetskod 42          

Konto

Benämning

Statligt

Utland

Kommentar

3936

Momspliktig uppdragsforskn. ej statlig

 

 

 

3950

Momsfri uppdragsforskning, statlig

X

 

 

3953

Momsfri uppdragsforskning, ej statlig

 

X

 

 

 

Konteringsanvisning avgiftsintäkter

4 § avgiftsförordning

Verksamhetskod 51 och 52

    Försäljning                                          

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3920

Momsfri fsg, Sverige, ej statlig

 

 

 

3921

Momsfri fsg, EU

 

 

X

3922

Momsfri fsg, utland ej EU

 

 

X

3923

Momsfri fsg, statlig

 

X

 

3940

Momspliktig fsg, Sverige

X

 

 

3941

Momspliktig fsg, EU

 

 

X    Uppdrag                        

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3960

Momsfritt övriga uppdrag, statlig

 

X

 

3963

Momsfritt övriga uppdrag, ej statlig

 

 

X

3970

Momsplikt övriga uppdrag, ej statlig

X

 

 

3976

Momsfritt övriga uppdrag EU‐länder

 

 

X

 


Lokaler   

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3980

Uthyrning av lokaler, ej statlig

 

 

 

3982

Uthyrning av lokaler, statlig

 

X

      Konferenser   

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3966

Konferensintäkter, momsfritt, ej statlig

 

 

 

3995

Konferensintäkter, momspliktiga

X

 

 

3996

Konferensintäkter, momsfritt, statlig

 

X

 

Studieavgiftsskyldiga studenter

Verksamhetskod 51

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3121

Studieavgifter

 

 

X

3122

Studieavgifter, stipendier, statlig

 

X

 

 

Tandvård (studentklinik)

Verksamhetskod 13

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3241

Patientintäkter studenter OD

 

 

 

3293

Tandtekniska tjänster

 

 

 

 

Tandvård (lärarklinik)

Verksamhetskod 53

     Patientavgifter

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3210

Patientintäkter, Tandvården

 

 

X

3231

Patientintäkter övriga, ej statlig

 

 

X

3232

Patientintäkter övriga, statlig

 

X

 

3293

Tandtekniska tjänster

 

 

X

 

     Avtal       

Konto

Benämning

Moms

Statligt

Utland

3251

Avtalade patientintäkter. momspliktiga

X

 

 

3252

Avtalade patientintäkter. momsfritt

 

 

X