Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

8.4 Kalkylmodellen

I den kalkyl som görs för externfinansierade projekt specificeras de direkta kostnaderna på posterna löner, drift, avskrivningar och direkta lokalkostnader. De indirekta kostnaderna redovisas i kalkylen på en rad, och ska motsvara den totala påläggsprocenten. Finansieringen av projektets kostnader synliggörs uppdelat på bidragsintäkter och medfinansiering. Summa projektkostnader och summa finansiering ska alltså bli noll, vilket innebär att projektet är fullfinansierat. När det gäller uppdragsverksamhet ska samma kalkylmodell användas, men på finansieringssidan utgår posten medfinansiering eftersom uppdraget skall prissättas så att full kostnadstäckning uppnås.