Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

8.3 Fördelningsmetodik

De indirekta kostnaderna fördelas till kostnadsbärarna månadsvis.

Fördelningsbasen för indirekta kostnader på högskolan är direkt lön vilket definieras som lönekostnader inkl sociala avgifter (kontogrupperna 40, 45-46).

Till kostnadsbärarna sker fördelningen genom förkalkylerade påläggsprocent. Fördelning sker på verkliga utfall för direkt lön hos kostnadsbärarna.

Pålägg tas fram för resp. nivå (högskolegemensam, fakultetsgemensam resp. institutionsgemensam) och kostnadsbärarna får därigenom 3 olika påslag som tillsammans ger den totala OH-påslaget. Högskolegem påslag är gemensamt för alla kostnadsbärare men fakultets- och institutionspåslag varierar beroende på storlek. Viss variation finns också beroende på om kostnader hanterats som direkta eller indirekta.

Fördelning ner till institutionerna sker uppdelat på verksamhetsgrupperna:

  • Grundutbildning (GU): Högskoleutbildning på  grund- eller avancerad nivå. Består av verksamhetskoderna 11, 12, 14 och 51.
  • Forskning (FO): Forskning och forskarutbildning. Består av verksamhetskoderna 21, 22, 31, 32, 42 och 52.
  • Uppdragsutbildning (UU): Uppdragsutbildning: Består av verksamhetskoden 41.
  • Tandvård (TV): Tandvårdsverksamhet. Består av verksamhetskoderna 13 och 53.

Kostnadsbärarna får sina påslag beroende på vilka verksamhetskoder som lönerna konterats på.