Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

8.2 Interna lokalkostnader

Högskolan fördelar lokalkostnader med hjälp av en internhyra. I denna ingår samtliga externa hyreskostnader samt kostnader för drift, underhåll, säkerhet, lokalvård, avskrivningar, konsultarvoden samt löner för förvaltare av högskolans byggnader. De sammanlagda kostnaderna divideras med antalet kvadratmeter. Utifrån detta beräknas ett solidariskt kvadratmeterpris. Beräkningen av de relevanta kostnaderna och framräkningen av kvadratmeterpriset görs enligt SUHFs principer.

Högskolans lokaler delas in i tre grupper:

  • Verksamhetslokaler: de lokaler som verksamheten använder för sin direkta verksamhet. Här ingår kontorsrum, korridorer, labb etc. Bokförs på konto 5083
  • Gemensamma lokaler: de lokaler som betraktas som högskolegemensamma. Dessa fördelas per fakultet utifrån antalet helårsstudenter föregående år, exklusive distansstudenter och utifrån svällningsfaktor baserad på fakulteternas lokalkostnader för verksamhetslokaler och undervisningslokaler, exklusive tandvårdscentralen, föregående år. Bokförs på konto 5084
  • Debiteringsbara lokaler: de lokaler som är möjliga att boka för undervisning, möten mm. Dessa betalas per timme via lokalbokningssystemet Kronox efter ett givet timpris. Bokförs på konto 5085.

Lokalkostnaderna bokförs som direkt kostnad men vissa verksamhetslokaler och debiteringsbara lokaler bokförs inom stödverksamheten och belastar sedan kostnadsbärarna via OH-påslaget.

Fördelning verksamhetslokaler (konto 5083)

Verksamhetslokaler fördelas ut med en intern lokalsnurra som hanteras via Access/Sila.

Lokalsnurran har två steg:

  1. Första steget är att Byggnad och Service debiterar varje kostnadsställe den månadskostnad som motsvarar de hyrda/utnyttjade kvadratmetrar som är registrerade på det kostnadsställe. Andelen kan vara 100 % eller så delas lokalen med annat kostnadsställe. Varje ekonom gör bedömning sedan om lokalerna ska vara direktkonterade (antingen till stöd eller till särskild aktivitet) eller om de ska ingå i fördelningssnurran (aktivitet 600083, verksamhetskod 11).
  2. Andra steget är att fördelningssnurrans månadsbelopp fördelas ut till kostnadsbärarna (aktivitet/objekt). Beloppet beror på varje kostnadsbärares andel av direkt lön för hela kostnadsstället.