Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

8.1 Modell för full kostnadstäckning

Malmö högskola använder sig av SUHFs modell för fördelning av indirekta kostnader, den s k modellen för full kostnadstäckning.

Modellen innebär att all verksamhet vid Mah indelas i:

  • Kärnverksamhet: med uppdelning på verksamhetsgrenarna utbildning och forskning. Även samverkansuppgiften räknas till kärnverksamheten, men den skall fördelas på de två verksamhetsgrenarna.
  • Stödverksamhet: som i sin tur indelas i sex funktioner:
  1. Ledning
  2. Utbildnings- och forskningsadministration
  3. Ekonomi- och personaladministration
  4. Infrastruktur och service
  5. Bibliotek
  6. Nivåspecifikt (övrigt)

Kärnverksamheten, dvs. utbildning, forskning och samverkan, indelas i redovisningen i olika kostnadsbärare. En kostnadsbärare är en avgränsad verksamhet och den lägsta nivå på vilken samtliga intäkter och kostnader ska vara synliggjorda. En kostnadsbärare kan avse ett projekt/aktivitet, en grupp av projekt/aktiviteter, i vissa fall en avdelning eller forskargrupp, allt beroende på hur verksamheten indelas. Områdena tar själva fram de kostnadsbärare man vill använda.

En viktig del av modellen är att alla resurser fördelas brutto ned till kostnadsbärarna, som sedan debiteras sina direkta kostnader och sin andel av kostnaderna för stödverksamheten – de indirekta kostnaderna. På varje kostnadsbärare synliggörs då dess fulla intäkter och kostnader. När det gäller intäkter av externa medel betyder detta att intäkterna i sin helhet tillfaller projektet. Anslagsintäkterna tillfaller också kostnadsbärarna utan att uttaxeringar görs för att finansiera gemensamma funktioner. Däremot har högskolestyrelsen naturligtvis kvar möjligheten att göra omfördelningar och avsättningar till strategiska satsningar i resursfördelnings-processen.

Man har med denna modell möjlighet att medfinansiera bidragsfinansierade projekt med anslagsmedel i de fall då bidragsgivaren inte finansierar de indirekta kostnaderna fullt ut. Det är upp till högskolans styrelse att fatta beslut om hur man vill använda sig av denna möjlighet.

Stödverksamhet finns i Malmö högskolas fall på tre nivåer, högskole-, fakultets- och institutions-/ enhetsnivå. Stödverksamhetens kostnader skall indelas i utbildning och forskning och fördelas ut till kostnadsbärarna på ett rättvisande sätt efter nyttjandet av stödverksamheten. Stödverksamhetens kostnader (de indirekta kostnaderna) fördelas på Malmö högskola enligt SUHF:s huvudalternativ på kostnadsbärarna i relation till direkta lönekostnader (kontogrupperna 40, 45 och 46)

Som fördelningsbas används den budgeterade direkta lönekostnaden, och de kostnader för stödfunktioner som fördelas ut till kärnverksamheten baseras på den budget som läggs för stödverksamheten. Avvikelser hanteras i samband med årsbokslut. Dock kan det bli nödvändigt med korrigeringar under pågående räkenskapsår om det skulle visa sig att avvikelserna blir alltför stora. Beslut om utfördelningsmetodik har fattats 2009-10-19 (Dnr Mahr 29-2009/679).