Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

4.5 Revision och intern kontroll

Den dagliga bokföringen av olika ekonomiska händelser som äger rum inom organisationen och sammanställs i olika rapporter, t ex resultat- och balansräkning, utgör högskolans redovisning. Bokföringsförordningens §20 beskriver den bokföringsskyldiges ansvar.

Genom rektors delegering av ansvar och befogenheter för ekonomiadministration till områdescheferna/dekanerna är det områdena som ansvarar för god intern kontroll. En grundläggande princip är att samma person inte får hantera en transaktion från början till slut. God intern kontroll innebär en väl genomtänkt fördelning av ansvar och befogenheter som gör att den som är anställd vet vilket ansvar och vilka befogenheter han/hon har själv, och vilket ansvar andra har.

Revisionen vid Malmö högskola utförs av två av varandra oberoende organisationer, dels den externa revisionen som utförs av Riksrevisionen, och dels den interna revisionen, som utförs av internrevisionschefen i samarbete med externt revisionsbolag.

Den externa revisionens huvuduppgift är att uttala sig om den ekonomiska informationen ger en rättvisande bild. Riksrevisionen upprättar i samband med årsbokslutet en revisionsberättelse där de uttalar sig om huruvida redovisningen varit rättvisande. De skriver också en revisionspromemoria, alternativt en revisionsrapport, där de huvudsakligen tar upp sådant som högskolan ska förbättra. Riksrevisionen redovisar sin granskning till regeringen.

Internrevisionen är en oberoende funktion som skall fungera som stöd för högskolans styrelse och ledning. Huvuduppgiften är att granska att den interna kontrollen och styrningen är ändamålsenliga samt att den ekonomiska redovisningsskyldigheten fullgörs.