Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

4.3 Attestordning

4.3.1 Attestregler

Firmatecknare för högskolan är rektor. Rätt att teckna högskolans firma är delegerad till förvaltningschef och ekonomichef. 

Attesträtt delegeras av rektor till områdeschef/dekan med flera enligt attestblankett. Dessa kan sedan delegera vidare till underställd personal. Delegation sker till ett kostnadsställe eller en kombination av kostnadsställen. På respektive kostnadsställe anges beloppsgräns. Belopp överstigande detta attesteras även av den som lämnat delegationen.

Attest innebär godkännande av ekonomiska transaktioner som leverantörsfakturor, beställningar, kontantutlägg, intern omföring, utrangering av anläggningstillgångar, reseräkningar, arvodesräkningar och övriga lönehändelser.

I attestansvaret ingår att godkänna kostnadsbeloppet samt att kostnaden är korrekt redovisad.

Egna kostnader för attestberättigad, t ex resor, bilersättning, arvoden, representation och övriga utlägg attesteras av överordnad chef.

Egna kostnader för rektor attesteras av förvaltningschef. Om både rektor och förvaltningschef deltar attesterar ekonomichef.

Om både rektor, förvaltningschef och ekonomichef deltar attesterar prorektor (första hand) eller vice rektor.

Tecknande av avtal regleras i rektors delegationer till verksamhetsansvariga.


4.3.2 Rutin för upplägg och ändring av attestordning

Vid upplägg eller ändring av attestordning upprättar/uppdaterar ekonom på området attestordningsblankett och anger begynnelsedatum i sidhuvudet (datum skall vara när blankett skrivs under och skickas in eftersom rättighet i e-handelssystemet Proceedo endast kan gälla framåt i tiden).

Ekonom inhämtar underskrift och skannar in blankett som pdf. Blankett diarieförs på området. Namnteckningsprov på attestanter skall också upprättas och diarieföras på området.

Den inskannade attestordningsblanketten skickas via e-posten därefter till e-handelssystemansvarig resp. personalsystemansvarig. Systemansvariga ansvarar för uppdatering i resp. system.

Blankett sparas ner av e-handelssystemansvarig på gemensam katalog för Ekonomiavdelningen (N:\ADM\STAFF\Ekonomi\Info\Attestordning)