Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

4.2 Områdesprefektens / dekanens ansvar

Området/fakulteten är den enhet där verksamheten utförs och ansvar för personal, ekonomi och lokaler, skall finnas. Områdena rapporterar sitt ekonomiska och vetenskapliga resultat till olika externa och interna intressenter. Varje område skall vid årsbokslut och tertialbokslut ta fram resultaträkning och utfall per verksamhetsgren. Fördelning av anslag, räntor, gemensamma avgifter m.m. sker till området som helhet. Därefter ansvarar området för eventuell intern vidarefördelning.

Området/fakulteten leds av en områdesstyrelse/fakultetsnämnd, och under denna av en områdeschef. Områdeschefens/dekanens ekonomiska ansvar innebär att se till att rutiner skapas så att redovisningen ordnas på ett sådant sätt att god intern kontroll uppnås och att bokföringsskyldigheten fullgörs för det egna området.

Högskolan har inte något vinstintresse. Det betyder att vi på lång sikt inte skall redovisa varken över- eller underskott. Områdets styrelse/områdeschef skall beakta de regelverk och förordningar som gäller för verksamheten inom en statlig myndighet.