Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

6.5 Fakulteternas budget

6.5.1 Fakulteternas budget

fakulteterna budgeterar intäkter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning, uppdragsverksamhet samt vissa försäljningsintäkter. Intäkterna består av både anslag och externa medel, där de sistnämnda kan komma från forskningsråd, forskningsstiftelser, sektorsorgan samt övriga statliga, kommunala och privata finansiärer. Odontologiska fakulteten budgeterar även intäkter för sin kliniska verksamhet.

Fakulteterna upprättar fullständiga budgetar utifrån samtliga beräknade intäkter och kostnader för verksamhetsåret. Budgeten behöver inte visa nollresultat, men om myndighetskapital tas i anspråk skall detta dokumenteras i blanketten ”ianspråktaget myndighetskapital”. Dessutom ska samtliga fakulteter lämna en separat investeringsbudget.

Budgeten ska vara uppställd enligt gällande anvisning för att den ska kunna läggas in i ekonomisystemet och vara jämförbar med utfallsrapporterna. Budgeten kan med fördel vara specificerad ned på respektive kostnadsställe och aktivitets-/ objekts nivå. Budgetarna periodiseras genom att de bryts ned i 12:e-delar. Budgeten ska vara godkänd av fakultetsstyrelsen innan den lämnas in.

6.5.2 Investeringsbudget

I samband med att resultatbudget tas fram, ska samtliga fakulteter samt de gemensamma funktionerna även lämna en investeringsbudget. Denna ska innehålla uppgifter om bruttobelopp, årets avskrivningar samt nettobelopp, och ställs upp enligt särskild blankett som skickas ut av Ekonomiavdelningen.