Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

6.4 Högskolans budget

Förvaltningschefen leder budgetarbetet. En arbetsgrupp med personer från Rektors kansli, Ekonomiavdelningen, Personalavdelningen och Byggnad & service tar fram underlag för arbetet. Arbetsgruppen jobbar med:

  • anvisningar samt ekonomisk budgetmall
  • förslag dimensionering av gemensamma funktioner
  • OH-beräkning
  • förslag hyra lokalkostnader
  • sammanställning köp/sälj
  • sammanställning av högskolans budget

6.4.1 Gemensamma funktioner

I november beslutar högskolestyrelsen om uppdrag och kostnadsbudget för Gemensamma funktioner, Bibliotek och IT, och Mah övergripande. Dessa budgetar ligger sedan till grund för utfördelning av indirekta kostnader till fakulteterna.

6.4.2 OH-beräkning/indirekta kostnader

När budgeten för gemensamma funktioner fastställts beräknas OHn enligt SUHFs modell. Principen finns beslutad i Dnr Mahr 19-2012/322. Principen bygger på en fastställd procentsats per år för hela högskolan.

6.4.3 Lokalkostnader

Lokalkostnaderna delas upp som verksamhetslokaler, gemensamma lokaler och undervisningslokaler. Verksamhetslokaler och undervisningslokaler fördelas direkt till respektive nyttjande verksamhet. Gemensamma lokalkostnader, budgeteras centralt på Mah gemensamt där de sedan fördelas via OHn till kärnverksamheten.
Odontologiska fakulteten hanteras enligt fastställd princip Dnr Mahr 39-2012/321. ODs verksamhetslokaler skall ha faktor 0,7 vid beräkning av hyran.

6.4.4 Internt köp/sälj

I dagsläget omfattas följande av intern handel: lokalhyra, telefoni-drift, konferenser, arbetstid samt samfinansiering. Köp av hela kurser får för närvarande inte förekomma.
Hyror, telefoni/växel och konferenser lämnar säljaren budgetförslag till köparen. När det gäller arbetstid är det köparen som föreslår säljaren. Det är viktigt att säljare och köpare är överens om både belopp och periodisering.

Budgeten hanteras i två filer för avstämning: hyror och övrigt. Särskild tidplan för köp/sälj-budgeten.

Samfinansiering sker huvudsakligen inom respektive fakultet. Särskild specifikation ska lämnas i samband med inlämning av budgeten. Ytterligare information om samfinansiering, se kapitel 13.3 och 13.4.