Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

6.3 Högskolans resursfördelning

Utifrån de uppdrag och den tilldelning högskolan fått från regeringen fattar högskole-styrelsen beslut om ett utbildningsuppdrag med ett angivet ersättningsbelopp och studentvolym till respektive fakultet, samt om fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning. Till Odontologiska fakulteten utgår också tandvårdsanslag till den kliniska verksamheten.

Preliminär resursfördelning beslutas tillsammans med den strategiska planen i juni. I den strategiska planen finns ytterligare uppdrag och mål för verksamheten t ex mål för externa intäkter, kvalitetsmål etc. Det slutliga resursfördelningsbeslutet tas som regel i mitten av november varje år. Resursfördelningsmodellen finns beslutad i Dnr Mahr 20-2012/319.

Arbetet att ta fram resursfördelningsförslaget görs av en av rektor tillsatt budgetgrupp.