Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

6.2 Statens resursfördelning

Varje universitet och högskola erhåller från regering och riksdag dels ett utbildningsuppdrag avseende grundutbildning och dels ett uppdrag avseende forskning och forskarutbildning för en treårsperiod. Det förekommer även s k särskilda uppdrag. Malmö högskola har ett sådant i form av att vi ska bedriva tandvård, det s k tandvårdsanslaget. Av uppdragen framgår målen för den verksamhet högskolan ska bedriva och de ersättningar som kan påräknas för detta. Observera att uppdragen är en planeringsförutsättning och kan komma att ändras antingen i samband med den årliga statsbudgeten eller i kompletteringspropositioner.

Ersättning för grundutbildning räknas fram efter en prestationsmodell som bygger på antalet helårsstudenter och helårsprestationer upp till ett angivet takbelopp. Grund-utbildningsanslaget bygger på att prestationer går att spara till kommande år. Anslagen till forskning och forskarutbildning styrs av antalet helårsstudenter samt indikatorer i form av antal citeringar i vetenskapliga tidskrifter och förmåga att dra in externa medel. Forskningsanslaget kan inte sparas i form av anslagssparande, utan den del som eventuellt inte förbrukas, resultatavräknas.