Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

6.1 Högskolans budgetunderlag

Samtliga myndigheter ska i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB), lämna ett budgetunderlag till regeringen senast den 1 mars varje år. Budgetunderlaget ska innehålla myndigheternas förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren. Underlaget byggs upp dels från historiska data och dels från de underlag som lämnas in av fakulteterna. Anvisningar om hur budgetunderlaget ska se ut finns i FÅB, 9 kapitlet, samt framförallt i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till lagtexten.

Budgetunderlaget bygger på samlade myndighetens/Malmö högskolas samlade intäkter och kostnader. Budgeten består av verksamhet som dels lyder under statens resurs-fördelning (anslagsförordningen) dels verksamhet som lyder under avgiftsförordningen och donationsförordningen. Budgetunderlaget bygger på den strategiska planen och verksamhetsplanen. Till detta kommer även en redogörelse för finansiering och investeringsbehov som ska godkännas av regeringen.