Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

15.1 Årsredovisning

Årsredovisningen ska bland annat bestå av resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning. Malmö högskola är tills vidare undantagen från kravet att upprätta finansieringsanalys. Årsredovisningen ska dessutom innehålla en sammanställning av väsentliga uppgifter enligt instruktion i regleringsbrevet. Årsredovisningen ska ge ”en rättvisande bild av verksamhetens kostnader och intäkter och av myndighetens ekonomiska ställning”. För universitet och högskolor ska rapporten dessutom innehålla redovisning av antal helårsstudenter och helårsprestationer. Redovisningen ska ske uppdelad på verksamhetsgrenar och verksamhetsområde. Dessutom ska balanserad kapitalförändring och årets kapitalförändring förklaras och kommenteras.

Årsredovisningen ska lämnas till regeringen och andra intressenter enligt vad som framgår av Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 1 kap. 3 § i FÅB. Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga ledamöter i högskolestyrelsen.

I samband med årsredovisning lämnar fakulteterna följande uppgifter:

  • Resultatrapport med bilagor
  • Resultatrapport per verksamhetsgren
  • Uppgifter om presterade studieresultat genom registrering av dessa i LADOK
  • Fördelning av balanserad och årets kapitalförändring på verksamhetskoder

Dessutom åligger det fakulteterna att stämma av sina balanskonton och göra projektvärdering och förlustriskbedömning enligt särskild instruktion.

15.1.1 Verksamhetsgrenar

Redovisning sker uppdelat på följande verksamhetsgrenar:

Utbildning på grundläggande och avancerad nivå Ordinarie grundutbildning
  Uppdragsutbildning
Forskning och forskarutbildning Ordinarie forskning
  Uppdragsforskning


Beträffande högskolans verksamhetskoder, återfinns de i ekonomihandbokens kapitel 5, avsnitt 5.2.5 Verksamhetskod.