Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

12.8 Finansiering av anläggningstillgångar

12.8.1 Lån i Riksgäldskontoret

Samtliga anläggningstillgångar ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret (RGK). Undantag finns då finansiering sker med medel från icke-statliga bidragsgivare till hela anskaffningskostnaden. Då bidraget ej täcker samtliga kostnader måste lån tas upp för hela anskaffningskostnaden. Bidrag från flera givare kan läggas ihop för att svara för hela finansieringen. Observera dock att anläggningstillgångar som finansieras med medel från uppdragsverksamhet alltid ska lånefinansieras (se även avsnittet om finanshantering vid Malmö högskola). Lån i Riksgäldskontoret hanteras av ekonomifunktionen vid GV.

12.8.2 Investeringsplan och låneram

Högskolan ska upprätta en investeringsplan som ska utgöra en del av budgetunderlaget. Investeringsplanen ligger sedan till grund för högskolans låneram som regeringen fastställer i regleringsbrevet. RGK beviljar lån under förutsättning att denna låneram ej överskrids.