Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

12.7 Avyttring av anläggningstillgångar

12.7.1 Utrangering

Om anläggningen är uttjänt, förstörd eller stulen ska respektive område besluta om avyttring, det vill säga utrangering. Observera att det alltid skall fattas ett formellt beslut om utrangering, vilket ska undertecknas av behörig person. Aktuellt beslut om vem som är behörig på respektive område, ska finnas på ekonomifunktionen. På beslutet om avyttringen ska uppgifter som anläggningsid, belopp och orsak till utrangering anges. Vid stöld ska berört område göra en polisanmälan samt vidta åtgärder för att förhindra stöld i framtiden. Kopia på polisanmälan bifogas beslutet om avyttring av anläggningen.

12.7.2 Försäljning

Om ett område innehar anläggningstillgångar eller inventarier som inte längre behövs i högskolans verksamhet får området sälja dessa. Försäljningen ska ske på affärsmässiga grunder, det vill säga varan ska annonseras på lämpligt sätt till exempel i dagstidning eller på högskolans anslagstavlor. Priset ska dessutom vara marknadsmässigt.

Försäljningen ska i första hand ske till något annat område inom högskolan, men om detta ej är möjligt kan externa intressenter eller anställd personal komma i fråga.

Vid försäljning av en anläggningstillgång, kontakta alltid ekonomiavdelningen.

Gåva
Om en anläggningstillgång ej längre behövs i högskolans verksamhet och dessutom saknar marknadsvärde kan den avyttras som gåva. En anläggningstillgång som är helt avskriven ekonomiskt sett behöver dock ej sakna marknadsvärde.