Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

12.6 Förbrukningsinventarier

12.6.1 Redovisningsprinciper

Inventarier som understiger 20 000 kr och därmed ej ska bokföras som anläggningstillgångar men som är stöldbegärliga, ska stöldmärkas och redovisas i kontogrupp 53*. Dessa inventarier ska därefter registreras i inventerings- och inventariesystemet Nilex. Uppgifter om inventarien lämnas till inventariekoordinatorn på respektive område.

Övriga förbrukningsinventarier, det vill säga sådana som ej är stöldbegärliga, bokförs i kontogrupp 54*.

Komplettering
Kompletteringar som köps in, det vill säga inredningskompletteringar och liknande kostnadsförs i kontogrupp 54 och registerförs ej i anläggningsregistret. Exempel på kompletteringsutrustning är bokhyllssektion och stol vilka kan hänföras till en fungerande enhet.

Exempel 1
Det köps in 15 stycken besöksstolar (kompletteringar) till administrativa avdelningen. Besöksstolarna kostar 5 000 kr/stol, det vill säga en total kostnad på 75 000 kr. Stolarna ska placeras i 15 olika rum.

Detta innebär ingen aktivering eftersom alla stolarna ska placeras i olika redan fungerande enheter och ingen stol har ett anskaffningsvärde över 20 000 kr.

Exempel 2
Det köps in 20 stycken stolar, (komplettering) till en lärosal som kostar 3 000 kr/stol. Fakturan uppgår till 60 000 kr.

Detta innebär aktivering som anläggningstillgång av dessa stolar eftersom alla stolarna ska placeras i en fungerande enhet.