Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

12.4 Pågående anläggning

I kontogrupp 17 redovisas pågående anläggningar. Med pågående anläggning avses en anläggningstillgång som är under uppbyggnad. Det kan också gälla anläggningstillgångar som anskaffats så sent inför hel- eller delårsbokslut att de anses bli tagna i bruk först nästkommande avskrivningsperiod. Sådant som under löpande månad bedöms som pågående anläggningar konteras på kostnadskontot 6600 – interimskonto anläggningar. Vid varje månadsbokslut gås detta konto igenom och ska som regel nollställas i och med att de fakturor som bokats antingen ska konteras på ett konto i kontogrupp 17 eller kostnadsföras på något kostnadskonto. Ekonomiavdelningen ansvarar för att den månatliga genomgången görs. När en anläggning är färdigställd och kan tas i bruk flyttas den över till kontogrupp 18 eller 19 och aktiveras, det vill säga man börjar göra avskrivningar på den. Avskrivning sker aldrig på en anläggning innan den är färdigställd.