Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

12.3 Avskrivningar

Anläggningstillgångens anskaffningsutgift periodiseras över den ekonomiska livslängden som avskrivningar. Avskrivningar sker fr.o.m. anläggningens anskaffningsdatum eller angivet startdatum. Avskrivningstiderna är 3, 5 eller 10 år. Avskrivningarna bokförs per konto varvid ett för ackumulerad avskrivning (kontogrupp 18 eller 19) krediteras och ett resultatkonto för avskrivningar (kontogrupp 69) debiteras. Bokföring av avskrivningar hanteras centralt för hela högskolan, av ekonomifunktionen. Detta sker en gång i månaden, enligt de uppgifter som finns registrerade i anläggningsregistret.