Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

12.2 Immateriella anläggningstillgångar

12.2.1 Redovisning och principer för aktivering

En immateriell anläggningstillgång är en identifierbar, icke monetär tillgång utan fysisk substans som används för produktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster eller för administrativa ändamål. Tillgången ska ha ett anskaffningsvärde, exklusive moms, på 20 000 kr eller mer och ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år. Med ekonomisk livslängd menas den tidsperiod som anläggningstillgången är lönsam att ha i drift för det ändamål den ursprungligen anskaffades. Exempel på olika slags immateriella anläggningstillgångar är:

  • Programvaror
  • Licenser för exempelvis programvaror
  • Egenutvecklade IT-system

En immateriell anläggningstillgång kan innehålla en materiell del men den immateriella delen ska dominera. Ett exempel är inköp av ett datorsystem. Till detta köps en dator vars syfte är att endast användas till det specifika datorsystemet. Detta aktiveras då tillsammans som en immateriell anläggningstillgång.

Vidareutveckling av inköpta program kan aktiveras som immateriell anläggningstillgång. I anskaffningsvärdet kan t.ex. följande utgifter ingå:

  • Utgifter för material och tjänster
  • Löner och andra anställningsrelaterade utgifter för personal som deltar direkt i arbetet med att ta fram tillgången. Även löner och andra anställningsrelaterade utgifter för direkt ledning, t.ex. projektledning kan ingå.
  • Andra utgifter som är direkt hänförbara till arbetet med att ta fram tillgången.

Om utgifter för utveckling inte kan särskiljas från den löpande verksamheten, anses utgifterna tillhöra den löpande verksamheten och kostnadsförs då de uppkommer.
Utgifter för forskning får inte tas upp som immateriell anläggningstillgång.

Immateriella anläggningstillgångar redovisas som tillgångar i kontogrupp 19.