Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tidplan inför 2018

Juni

  • Högskolestyrelsen beslutar om Resursfördelning till fakultet (2018 fast, 2019-2020 preliminärt)
  • Rektor beslutar om Gemensamma åtaganden för utbildning och forskning (2018 fast, 2019-2020 preliminärt)

Juni - september

Arbete med intern resursfördelning på fakultetsnivå.

Augusti

Rektor beslutar om:

  • indirekta kostnader (2018-2019 fast, 2020 preliminärt)
  • lokalkostnader (2018-2019 fast, 2020 preliminärt).

September - oktober

Integrerat arbete med institutionernas (omvärldsanalys, riskvärdering) verksamhetsplan, kompetensförsörjningsplan och budget.

2017‐09‐20

Regeringen; budgetpropositionen för 2018 publiceras.

2017‐10‐13

Högskolestyrelsen; ev kompletterande beslut efter budgetproposition.

Oktober

Rektor beslutar om:

  • interna prislappar
  • Dekanbeslut om ev justeringar i resursfördelningen till institutionerna föranledda av budgetpropositionen.

November

Fakultetsstyrelsen beslutar om institutionernas verksamhetsplaner (2018-2020).
(Verksamhetsplanerna ska samverkas på fakultetsnivå innan.)

2017‐11‐13 – 24

Fakultetens verksamhetsdialog med rektor med fokus på institutionernas verksamhetsplan, kompetensförsörjning och budget samt diskussion om hantering av risker som inte kan hanteras på institutionen.

December

Regleringsbrev 2018.

2017-12-04

Fakulteterna lämnar definitiva budgetar för 2018-2020.

2017‐12‐15

 Högskolestyrelsen beslutar om högskolans budget för 2018‐2020.