Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Förklaring av ord och begrepp

Kärnverksamhet: All verksamhet som bedrivs vid högskolan i syfte att uppfylla det övergripande verksamhetsmålet och som inte är att betrakta som stöd eller ledning. Kärnverksamheten delas in i verksamhetsgrupper:

  • Grundutbildning (GU): Högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå. I bokföringen består GU av verksamhetskoderna 11 (Grundutbildning), 12 (Vårdhögskoleutbildning), 14 (Övrig grundutbildning) och 51 (Försäljning, utbildning).
  • Forskning (FO): Forskning och forskarutbildning. Består av verksamhetskoderna 21 (Forskning,statsanslag), 22 (Forskarutbildning,statsanslag), 31 (Forskning,externa medel), 32 (Forskarutbildning,externa medel), 42 (Uppdragsforskning,externa medel) och 52 (Försäljning, forskning).
  • Uppdragsutbildning (UU): Uppdragsutbildning: Består av verksamhetskoden 41 (Uppdragsutbildning,externa medel).
  • Tandvård (TV): Tandvårdsverksamhet. Består av verksamhetskoderna 13 (Tandvård) och 53 (Försäljning, tandvård).

Kostnadsbärare: Den lägsta nivån inom kärnverksamheten där det är meningsfullt att synliggöra ekonomiskt resultat (intäkter och kostnader) i redovisning och kalkylering. 

Stödverksamhet: De gemensamma aktiviteter som bedrivs av stöd- ledningsfunktionerna på de olika nivåerna. Bokförs på verksamhetskod 91 (Gemensamt). Redovisas enligt SUHF indelat i sex funktioner (boxar):

  • Ledning
  • Utbildnings- och forskningsadministration
  • Ekonomi- och personaladministration
  • Infrastruktur och service
  • Bibliotek
  • Nivåspecifikt (övrigt)

Direkta kostnader: Kostnader som är direkt hänförliga till endast en kostnadsbärare och redovisas direkt på kostnadsbäraren utan fördelning.

Indirekta kostnader: Kostnader som är gemensamma för flera kostnadsbärare och består av kostnader för universitets-, områdes- och institutionsgemensamma funktioner. Fördelas till kostnadsbärarna. Redovisas inom stödverksamheten.

SUHF-modellen: Redovisningsmodell för indirekta kostnader framtagen av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) i samarbete med några större finansiärer (Wallenbergsstiftelserna, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond) och revisorer. Modellen syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll vid universitet och högskolor. Malmö högskola har använt modellen sedan den 1 januari 2010.

Direkt lön: Lönekostnad och fördelningsbas i SUHF-modellen är direkt lön vilket består av lön + sociala avgifter (kontogrupp 40, 45 och 46).

OH-differenser: Det uppstår två typer av differenser i SUHF-modellen; budgetdifferenser och kalkyldifferenser. Budgetdifferens är skillnaden mellan budget och utfall inom stödverksamheten. Kalkyldifferens är skillnad som uppstår då verkligt löneutfall avviker från prognosticerat värde använt vid beräkningen av påslaget.