Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Universitetslektor, biträdande professor och professor

Universitetslektor

En universitetslektor bedriver i normalfallet självständigt undervisning med kurs- eller programansvar, sköter examination på grundnivå och avancerad nivå, bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete, bedriver egen forskning samt samverkar på olika sätt med det omgivande samhället.

Biträdande professor

En biträdande professor bedriver och leder självständigt undervisning med kurs- eller programansvar på alla nivåer, sköter examination på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå, bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete, handleder studerande på forskarnivå, bedriver självständig forskning samt samverkar på olika sätt med det omgivande samhället.

Professor

En professor bedriver självständigt undervisning med kurs- eller programansvar, sköter examination på grund- och avancerad nivå samt i forskarutbildningen, bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete, bedriver självständig forskning, handleder doktorander, leder forskargrupper och forskningsmiljöer, driver samverkansprojekt, har externa utredningsuppdrag och sakkunniguppdrag för vetenskapssamhället.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder:

Anställningsordning

Meritportfölj

Gemensamt för dessa anställningar är att de hanteras av respektive fakultets anställningsnämnd, istället för enbart av rekryterande chef på institutionsnivå eller motsvarande. Det är alltså inte rekryterande chef som själv ansvarar för genomförandet av samtliga steg som beskrivs nedan. Hör med respektive fakultets anställningsnämnd vad som gäller.

Utgå från din rekryteringsplan!

Innehåll

  1. Kravprofil
  2. Annonsering 
  3. Första urval
  4. Sakkunnigbedömning
  5. Intervju och provföreläsning 
  6. Referenstagning 
  7. Erbjuda/besluta om anställning 
  8. Förbereda anställning 

Kravprofil

Definiera vilka typer av arbetsuppgifter som ska ligga på den anställning du avser att rekrytera till samt vilka kvalifikationer som krävs för att utföra arbetet.

Kravprofilen gör du i samråd med din HR-specialist.

Inom statliga myndigheter finns lagkravet att vid rekryteringar alltid anställa den kandidat som är mest kvalificerad för anställningen (”förtjänst och skicklighet”), och övriga sökande har en möjlighet att överklaga tillsättningsbeslut. Dessutom omfattas vi naturligtvis av diskrimineringslagstiftningen. Vi behöver alltså i alla rekryteringar vara beredda på att kunna redogöra för hur rekryteringen gått till och på vilka grunder en viss person erbjudits jobbet.

Mall för planering av rekrytering

Mall för mer kompetensbaserad kravprofil

Kravprofil för lektor, biträdande professor och professor utarbetas i samråd mellan prefekt/motsvarande och anställningsnämnden. Därefter tar anställningsnämnden formellt över rekryteringsprocessen fram till dess att nämnden tagit ställning till vem som föreslås erbjudas anställningen, även om prefekt/motsvarande bör vara delaktig genom hela processen.

Annonsering

Annonstexten baseras på kravprofilen. Malmö högskola är skyldig att utannonsera alla lediga anställningar så att de är möjliga att söka i konkurrens. Minimikravet är att annonsera på www.mah.se samt på Arbetsförmedlingen och kortaste annonseringstid är 14 dagar. Beroende på anställning kan det även vara aktuellt i dagspress eller fackpress.

Malmö högskola använder ett elektroniskt rekryteringssystem, ReachMee. Alla sökande söker elektroniskt via systemet. Rekryterande chef samt övriga som arbetar i en rekryteringsprocess (till exempel deltagare i en rekryteringsgrupp, ledamöter i anställningsnämnd och liknande) kommer att få åtkomst till sin rekrytering och kunna se alla ansökningar i systemet. ReachMee är speciellt anpassat för att även kunna hantera läraranställningar.

Rekryteringssystemet ReachMee

Internationella tjänster

Utlysningen måste ha tillgängliggjorts nationellt och i EU/EEA länder. Följande forum bör högskolans internationella tjänster utlysas i:

Första urval – ”gallring”

När ansökningstiden har löpt ut är det dags att göra det första urvalet. Här tar anställningsnämnden ställning till vilka av kandidaterna som motsvarar behörighetskraven i kravprofilen och vars ansökningar därmed bör skickas till sakkunniga för bedömning.

Sakkunnigbedömning

Sakkunniga utses av anställningsnämndens ordförande efter förslag från prefekt. När det gäller professorer ska endast de ansökningar som av anställningsnämnden bedöms uppfylla behörighetskraven för utannonserad anställning skickas till sakkunniga. (se beslut)

HR-avdelningen administrerar all dokumentation och utskick till sakkunniga i samtliga rekryteringar ovan.

Intervju och provföreläsning

Till intervju och provföreläsning bjuds normalt de sökande in som enligt sakkunnigutlåtandena bäst uppfyller kvalifikationskraven i kravprofilen. Hur många man väljer att bjuda in varierar, men ofta kan det vara mellan tre och upp till ett tiotal. Vid intervjun har man möjlighet att få en tydligare bild av respektive kandidats kompetens, och även göra en bedömning av hens personliga egenskaper. Intervjuer bör vara väl förberedda och utgå från en strukturerad mall så att de olika intervjuerna blir så jämförbara som möjligt. Provföreläsning används för att bedöma den pedagogiska skickligheten utifrån gällande anställningsordning och meritportfölj.

Referenstagning

Att ta referenser innebär att man pratar med personer som har arbetat tillsammans med den sökande för att höra hur personen har fungerat på tidigare arbetsplatser. Det brukar rekommenderas att man tar minst 1-2 referenser, och att minst en av dem ska ha varit chef för personen. Referenser tar man normalt i slutet av rekryteringen; antingen endast på den person man kommit fram till att man vill erbjuda anställning, eller på ett mindre antal slutkandidater som det väger ganska jämt emellan. Även referenstagning bör göras enligt en standardiserad mall och utgå från kravprofilen. HR-specialist kan vara behjälplig vid referenstagning.

Erbjuda/besluta om anställning

När anställningsnämnden har tagit ställning till vem av kandidaterna som erbjuds anställningen ska dekan/prefekt komma överens om lön och startdatum för anställningen (och eventuellt slutdatum om det är en visstidsanställning). För anställda vid Malmö högskola gäller Villkorsavtalet, som reglerar anställningsvillkor och förmåner såsom antal semesterdagar, rätt till ledighet, uppsägningstid och annat för statligt anställda. Detta har du alltså inte möjlighet att förhandla om.

Beslut om anställning som professor fattas av rektor. Den HR-specialist som har deltagit i rekryteringen ansvarar för att boka tid vid ett beslutsmöte och föredrar ärendet där. Beslut om anställningar som biträdande professor och universitetslektor fattas av dekan. 

När du som chef har erbjudit personen anställning och kommit överens om lön och startdatum meddelar du HR-administratör och HR-specialist om vem du erbjudit anställning, lön och startdatum. HR-administratören skriver ut anställningsavtal och registrerar anställningen i lönesystemet. När personen är registrerad kommer du få ett mail om att du kan påbörja förberedelse av anställning.

När beslutet om anställning är fattat ska det anslås på högskolans officiella anslagstavla, vilket sköts av HR-administratören. Den dag det anslås börjar överklagandetiden på tre veckor att löpa, och först när överklagandetiden har löpt ut vinner anställningen laga kraft.

De sökande som inte erbjuds anställningen måste informeras om detta senast i samband med att anställningsbeslutet anslås. Det tillhör god sed att rekryterande chef personligen meddelar de sökande som varit på intervju, om möjligt per telefon. HR-administratör ansvarar sedan för att samtliga sökande får skriftligt besked. 

Anställa utländsk medborgare

Medborgare i många länder utanför EU måste ha visum för att få resa in och vistas i Sverige även när det gäller kortare tid än tre månader (90 dagar). Mer information om de länder vars invånare behöver visum

Tänk på att giltigt visum och uppehållstillstånd måste vara beviljat innan inresa till Sverige och arbetstillstånd i Sverige måste vara beviljat innan en anställning påbörjas. Medborgare inom EU har automatiskt uppehålls-/arbetstillstånd om man arbetar eller studerar.

Vid anställning förbereder HR-avdelningen handlingar som personen behöver för att sedan söka visum eller uppehålls-/arbetstillstånd.

Om personen ska vistas i Sverige minst 12 månader samt har ett giltigt arbetstillstånd ska man normalt sätt folkbokföras och tilldelas då ett personnummer. Folkbokföring kan endast göras personligen genom besök på lokalt Skattekontor. Personnummer måste vara HR-avdelningen tillhanda innan löneutbetalning kan ske.

Om personen ska vistas i Sverige kortare än 12 månader ansöker HR-avdelningen om samordningsnummer. 

Förbereda anställning

Du förbereder anställningen genom att fylla i ett beställningsformulär i IDService. För att kunna förbereda anställningen måste anställningsavtalet vara underskrivet och inlagt av HR i Primula. I förberedelseformuläret skapar du dator-id, beställer behörigheter i tjänster och system, beställer IT-utrustning som dator och telefon samt beställer nycklar, postfack eller annat som tillhör den fysiska arbetsplatsen.

Här kan du läsa mer om hur du förbereder anställningen

Till toppen av sidan