Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Planera för en rekrytering

Den här checklistan är ett stöd i planeringen av din rekrytering. Planera rekryteringen tillsammans med din HR-specialist. 

Ta hjälp av mallen för planering av rekrytering

Börja med att se över rekryteringsbehovet utifrån följande:

Kompetensförsörjning

Verksamhetens inriktning och mål, på lång och kort sikt.

Förväntad verksamhetsutveckling och utifrån sammanhängande personalbehov, till exempel pensionsavgångar eller kompetensväxlingar.

Kostnader

Gör en kostnadsberäkning, baserat på förväntad lönenivå på anställningen.

Gör en kostnadsberäkning för själva rekryteringen: annonseringskostnader samt rekryteringskostnader i tid, till exempel kostnader i timmar för internt sakkunniga samt kostnader för externt sakkunniga och eventuella kostnader för resor i samband med intervjuer.

Anställningsform, titel och bestakod

Bestäm anställningsform, titel och bestakod.

Företrädesrätt eller rätt till utökad omfattning

Säkerställ att det inte pågår några omplaceringsutredningar eller att det finns personer med företrädesrätt som kan vara aktuella för anställningen.

Tidplan

Uppskatta tiden för varje steg i rekryteringsguiden. Tidsomfattningen kan skilja sig åt beroende på vilken kategori som ska rekryteras. Tänk också utifrån när du behöver ha en ny person på plats. Exempelvis är det en stor fördel att redan i planeringsfasen sätta av tider för exempelvis intervjuer, ev tider för andra urvalsmetoder såsom arbetsprover, provföreläsningar, referenstagning med mera.

Internationell rekrytering

Efter utlysning och urval bör du beräkna minst 2-3 månader från det att anhållan om anställning skrivs till det att personen kan börja arbeta:

  • 1-2 veckor för att förbereda handlingar,
  • 6-8 veckor för Migrationsverkets handläggning av ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd,
  • 4 veckor att få personnummer eller samordningsnummer från Skatteverket

Här finns en överblick över olika sätt att knyta en utländsk lärare eller forskare till Malmö högskola

Eventuell rekryteringsgrupp

(Gäller inte för anställningar av lektorer, biträdande professorer samt professorer, som hanteras av respektive fakultets anställningsnämnd.)

Personerna som ingår i rekryteringsgruppen kan vara olika aktiva i olika delar i processen. Rekryteringsgruppen ska om möjligt vara blandad utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Fortsätt till rekryteringsguiden