Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Internationaliseringsrådet

Internationaliseringsrådet verkar för att, på uppdrag av dekan, utveckla fakultetens internationaliseringsarbete, såväl kvantitativt som kvalitativt. I arbetet ingår att öka antalet ut- och inresande studenter och lärare samt att utveckla andra former av internationellt utbyte.

Rådet ska även, i samarbete med institutionerna och utbildningsnämnden, verka för att de studenter och lärare som inte deltar i den internationella utbytesverksamheten ökar sitt internationella engagemang och sin kunskap och förståelse för internationella förhållanden.

Rådet består av en representant utsedd av respektive institution, en representant utsedd av studentkåren samt ordförande utsedd av dekan. Ordföranden är tillika fakultetens representant i högskolans internationaliseringsråd.

Representanter Institutionen för biomedicinsk vetenskap
Tove Sandberg
Börje Sellergren, suppleant

Representanter Institutionen för kriminologi
Magda Johansson Worobiec
Elisabeth Arvidsson, suppleant

Representanter Institutionen för socialt arbete
Jonas Christensen
Agneta Folkesson, suppleant

Representanter Institutionen för vårdvetenskap
Anna Carlsson, ordförande
Marianne Kisthinios, suppleant

Representanter kansliet
Åsa Nilsson
Viktoria Supranovich 

Studentrepresentanter
Pontus Nilsson
Franz-Josef Björck