Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Löneväxling – så funkar det

Vad innebär löneväxling?

Löneväxling till pension innebär att avdrag görs på bruttolönen med ett valfritt belopp. Det finns en övre och en undre gräns för beloppets storlek, se avsnitt 4. Pengarna placeras hos den försäkringsgivare du valt för den valbara delen. Om du inte gjort något val placeras pengarna hos Kåpan pensioner i produkten Kåpan Ålderspension.

Löneväxling innebär att avdraget sänker bruttolönen, vilket medför att skatten för arbetstagaren minskar. Den som löneväxlar får därför lägre skatt.

Vem kan löneväxla lön till pension?

 Erbjudandet riktar sig till samtliga tillsvidareanställda medarbetare utom de som är medlemmar i SEKO och som arbetar 20 procent eller mer och får sin lön utbetald av Malmö högskola. Möjlighet att löneväxla finns från 23 års ålder. Möjligheten att löneväxla gäller längst till och med utgången av den kalendermånad som arbetstagaren fyller 67 år.

Ersättningar som kan påverkas

Löneväxling kan påverka så att andra ersättningar blir lägre. Det gäller t.ex. olika socialförsäkringsförmåner. Därför avråds anställda, som efter löneväxlingen har en grundlön som understiger nedanstående beloppsgränser i punkterna 3.1, 3.2, 3.3 och 3.4 att löneväxla. Observera att nedanstående belopp gäller år 2015 och alltså kan komma att förändras från år till år.

Allmän pension

Gränsen för intjänande av allmän pension är 39 072 kronor per månad (år 2015). Om din lön efter löneväxling understiger detta belopp påverkas alltså intjänandet till allmän pension negativt.

Föräldrapenning

Sjukpenninggrundande inkomst för utbetalning av föräldrapenning påverkas vid en lön som understiger 37 083 kronor per månad (år 2015).

Sjukpenning och sjukersättning

Ersättningen för sjukpenning och sjukersättning blir lägre för den som efter frivillig pensionsavsättning genom löneväxling får en lön som understiger 27 813 kronor per månad (år 2015).

A-kassa

Ersättningen för a-kassa blir lägre för den som efter frivillig pensionsavsättning genom löneväxling får en lön som understiger 18 700 kronor per månad.

Vilken lön ligger till grund för RALS?

Grundlönen före löneväxling kommer att ligga till grund för underlag inför lönerevision.

Hur går löneväxling till?

När man som medarbetare har beslutat sig för att löneväxla tecknas en överenskommelse mellan Malmö högskola och medarbetaren. Blankett finns på hemsidan. Överenskommelsen gäller tillsvidare.

Överenskommelsen upprättas i två exemplar och skrivs under av medarbetaren. Båda originalen skickas till HR-administratör på HR-avdelningen. Där diarieförs överenskommelsen och HR-chef skriver under för arbetsgivaren, varefter det ena exemplaret skickas till den anställde och det andra arkiveras. En kopia lämnas till lönefunktionen för inregistrering i lönesystemet. 

Löneväxling kan bara göras på framtida ersättningar. Löneväxlingen träder i kraft månaden efter att avtalet skrivits under.

Malmö högskola betalar månatligen in avtalad summa till vald försäkringsgivare.

Om man påbörjar en ny anställning inom Malmö högskola så följer överenskommelsen om löneväxling med, om inte annat har avtalats.

Lägsta belopp för frivillig avsättning per månad är 200 kronor. Den totala avsättningen får inte överstiga 30 procent av den bruttolön som betalas ut av Malmö högskola.

Avbryta en löneväxling

Löneväxling görs bara om det finns förutsättningar för att kunna göra fullt löneavdrag. Orsak till att fullt löneavdrag inte kan göras kan exempelvis vara föräldraledighet, tjänstledighet eller sjukfrånvaro.

Uppehåll i löpande överenskommelse kan i övrigt medges efter skriftlig ansökan. I ansökan ska tidsperiod och orsak anges. Varseltiden om man önskar göra uppehåll är tre månader. Original och kopior enligt handläggningen i avsnitt fyra.

Överenskommelsen om löneväxling upphör

Överenskommelsen kan upphöra att gälla:

  • På den anställdes begäran under pågående anställning. Varseltid 3 månader.
  • Om anställningen vid Malmö högskola upphör.
  • På arbetsgivarens begäran om skattereglerna, annan lagstiftning eller förhållandena i övrigt förändras.

Ändra belopp på löneväxlingen

Om den anställde önskar ändra på beloppet som ska löneväxlas, måste en ny ansökan fyllas i och undertecknas av anställd och dekan/motsvarande. Nytt löneväxlingsbeslut med nytt löneväxlingsbelopp makulerar automatiskt det tidigare beslutet. Original och kopior enligt handläggningen i avsnitt fyra.

Exempel på hur det fungerar praktiskt

Anställd som tjänar 45 000 kr väljer i april att löneväxla 2 000 kr från 1 maj 2015. Avdrag från lönen verkställs på maj månads lön. I juni betalar Malmö högskola in 2000 kr till vald pensionsgivare.

Nästa lönerevision beräknas på grundlönen 45 000 kr.

Anställd beskattas för den sänkta bruttolönen 43 000 kr (45 000-2 000 kr), vilket också ger den anställde en lägre inkomstbeskattning.