Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lönesättande samtal – frågor och svar

lonesättande samtal

Lönesättande är den modell som ska användas vid den årliga löneöversynen för Saco-S. Det innebär i praktiken att lönen sätts efter samtal i dialog mellan chef och medarbetare i stället för i förhandling mellan parterna (arbetsgivare och arbetstagarorganisation). Det lönesättande samtalet fokuserar på dialogen mellan chef och medarbetare. Syftet är att sambandet mellan medarbetarens prestationer och lön ska bli tydligare. Tanken är att de som har bäst kunskap om arbetsuppgifterna, och hur de har utförts, också ska vara de som diskuterar lönen. Nedan finner du en rad frågor och svar kring de nya lönesättande samtalen. Har du övriga frågor, kontakta din lönespecialist eller din fackliga representant.

Varför genomförs den här förändringen?

De centrala parterna (Arbetsgivarverket och Saco-S) har kommit överens om att införa lönesättande samtal även för högskolesektorn från och med 2017. De vill med detta ytterligare tydliggöra sambandet medarbetarens resultat och lön. Medarbetarens bidrag till verksamheten ska vara i fokus. 
Läs mer om ramavtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

SACO: På sikt så kommer denna förändring bidra till att processen att sätta lön blir tydligare och med transparens också mer rättvis. 

Vad kommer förändringen att innebära?

Det innebär att lönen sätts i samtal mellan chef och medarbetare. Ingen förhandling mellan fack och arbetsgivare sker.

När genomförs den?

Lönerevisionen 2017 för Saco-S kommer att genomföras som lönesättande samtal.

Gäller den även personer som inte är med i SACO?

Den gäller även för de flesta oorganiserade med undantag för de som hör till grupper som enbart organiseras av OFR eller Seko (exempelvis lokalvårdare, servicetekniker och tandsköterskor).

När kommer den nya lönen att sättas?

Ny lön gäller från och med den 1 oktober 2017.

Vem sätter lönen?

Det gör chefen i samtal med medarbetaren.

Finns det en möjlighet att påverka sin lön?

Medarbetare ska kunna påverka sin lön genom sin arbetsprestation. Därför är det viktigt att chefer tydliggör förväntningarna på prestation och är transparent i sin bedömning av den. Det är också viktigt att man som medarbetare förbereder sig inför samtalet genom att fylla i en mall för självskattning inför lönerevisionen eller be om ett samtal utifrån frågorna i den med sin chef. Där redogör man för hur man själv ser på sin prestation och på sin lön.

På vilka grunder sätts lönen?

Lönen ska sättas på grundval av Malmö högskolas lönekriterier.

Kommer det inte att finnas en lägstanivå?

I Saco-avtalet finns inga minimilöner angivna och det finns heller inga garantier på individnivå om förändring av lön i samband med lönerevision. Däremot ska din chef redogöra tydligt för varför du har den lön du har och vad som krävs för att få en löneutveckling.

Är det inte risk att pengarna är slut, det vill säga bortlovade till kollegorna, om man är bland de sista som har samtal med chefen?

Chefen ska vid samtalet kunna redogöra för sin lönesättning, och det ska inte spela någon roll i vilken ordning samtalen kommer. Det är viktigt att du ger din syn på din prestation och din lön, genom att ha svarat på frågorna i mallen, för att din chef ska kunna ta det i beaktande vid sin fördelning av utrymmet. 

Ökar detta risken för oförklarade löneskillnader?

Nej, eftersom det är din prestation på grundval av lönekriterierna som avgör vad du ska ha för lön är chefen skyldig att göra ett grundligt övervägande av sin lönesättning, bl a med beaktande av diskrimineringslagen. Chefen ska titta på hela lönen och inte på löneökningen.

Om jag vet med mig att jag är en dålig förhandlare som redan från början har kommit in med en relativt låg lön – hur gör jag?

Det är viktigt att du redogör för hur du ser på din lön och hur du motiverar en förändring för din chef innan samtalet. Men även om din chef är överens med dig om att en förändring behöver ske, kan det inte alltid åtgärdas vid ett revisionstillfälle utan kan ibland behöva göras på lite längre sikt. Det är viktigt att du och din chef försöker hitta samsyn runt din lön även på lite längre sikt. 

Går det att ha med sig en facklig representant på samtalet?

Nej, samtalet ska i första hand ske mellan chef och medarbetare. Om du inte upplever att din chef till exempel inte gjort en seriös bedömning eller tillräckligt väl motiverat din nya lön kan du vända dig till din Saco-representant för att få stöd i att få till stånd ett bättre samtal.

Vad blir fackens roll?

Facken bevakar att processen fungerar och att lönesättningen är transparent samt att lönesättningen ligger i linje med lönepolitiken och inte bryter mot diskrimineringslagen. Inför varje lönerevision diskuterar parterna behov av löneökningar och målsättningar för revisionstillfället och uppföljning sker när det genomförts. I uppföljningen kontrolleras att utfallet ligger i linje med de prioriteringar och målsättningar man var överens om samt att de lönesättande samtalen fungerat. Facken kan också bistå sina medlemmar när det lönesättande samtalet av någon anledning inte fungerat.

Om man är missnöjd med sin lön?

Om man är missnöjd med chefens motivering till lönen bör man i första hand be om förtydliganden och att få veta vad chefen kräver för att man ska få en bättre lön. Är man Saco-medlem kan man få stöd i detta av sin fackliga företrädare. Om man är missnöjd med lönen i sig ska man prata med sin chef om hur man ser på den och varför. Det kommer dock inte att ske någon överprövning av chefens bedömning om den är motiverad och inte uppenbart felaktig mot bakgrund av t ex diskrimineringslagen.

Hur fungerar det med lönesättande samtal när ens arbetsledare inte är samma person som sätter ens lön?

Det är alltid viktigt att man själv ger information till den lönesättande chefen om sitt arbete och arbetsprestation. Saknar lönesättande chef tillräckligt underlag för bedömning ska hen skaffa sig informationen från till exempel arbetsledare.

Vad innebär det att en och samma arbetsgrupp kommer att ha olika löneprocesser beroende på facklig tillhörighet?

Det innebär att vissa medarbetare har lönesamtal och får veta sin lön först efter förhandlingen med facket medan andra får veta sin nya lön direkt i det lönesättande samtalet. Lönesättningen ska dock ske på samma grund och modellen för genomförande av lönerevision ska inte ha någon betydelse.