Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö högskolas arbete för likabehandling

Ansvar, organisation och uppföljning 

Rektors ledningsgrupp, beredningar, nämnder och styrelser, samt ledningsgrupper ska verka för att integrera jämställdhet- och lika villkorsfrågor i utformning av mål, strategier, uppföljning och utvärdering av verksamheten. I det systematiska arbetsmiljöarbetet har Malmö högskolas samverkansgrupp/arbetsmiljökommitté ett särskilt ansvar att beakta och följa upp jämställdhet och lika villkorsfrågor.

Rektor (ordförande för Malmö högskolas samverkansgrupp) har det yttersta ansvaret för att lagar och förordningar följs. Strategiska jämställdhets- och lika villkorsfrågor behandlas och följs upp i Malmö högskolas ledning. Det högskolegemensamma jämställdhets- och lika villkorsarbetet utgår från gällande arbets- och delegationsordning. Arbetet leds, utvecklas och samordnas av rektor vid Malmö högskola.

Samtliga chefer har ett ansvar för att jämställdhets- och lika villkorsfrågor beaktas inom ramen för respektive verksamhet och dess utveckling. Chefens ansvar beskrivs nedan utifrån samverkansnivåerna i Malmö högskolas samverkansavtal (Dnr Mahr 19-2012/488).

Chef (ordförande i lokal samverkansgrupp) ansvarar för jämställdhets- och lika villkorsarbetet som en del i sitt ledningsuppdrag. Hen har det övergripande ansvaret för hur arbetat organiseras och att lokala rutiner finns när något händer/går fel [1] i verksamheten. Målet är att skapa en organisation som kan stödja underställda chefer i utformning och genomförande av deras jämställdhets- och lika villkorsarbetet. Arbetet ska planeras och genomföras i samverkan med arbetstagarorganisationerna. Chefen har vidare det övergripande ansvar för planering, uppföljning och återrapportering av sin verksamhet. Vidare ska årlig uppföljning och återrapportering av verksamheternas arbete ske till rektor.

Chef som i sin roll har ansvar att leda och fatta beslut på arbetsplatsträff har ansvar för att bedriva ett aktivt och målinriktat arbete. Detta arbete ska dokumenteras och följas upp. Se avsnittet Handlingsplan.

Malmö högskolas HR-strateg med ansvar för jämställdhet och lika villkorsfrågor vid den högskolegemensamma förvaltningen bistår rektor i samordning, utveckling och uppföljning av arbetet. HR-avdelningen sammanställer, analyserar och följer upp medarbetarstatistik och genomförda åtgärder på högskolegemensam nivå.

Varje medarbetare har ansvar för att behandla medarbetare och studenter med ömsesidig respekt och arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla.

Resurser och finansiering

Resurser och finansiering till det lokala jämställdhets- och lika villkorsarbetet ska resurssättas och specificeras på respektive nivå i organisationen.

Handlingsplan med mål och åtgärder för respektive år

Jämställdhets- och lika villkorsarbetet ska integreras i verksamheten som helhet. Arbetet ska dokumenteras genom att integreras i verksamhetsplanen eller skrivas i en separat handlingsplan för jämställdhet och lika villkor. I Diskrimineringslagen (SFS nr: SFS 2008:567) tydliggörs att högskolan ska motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter för medarbetare kopplat till diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. I handlingsplanen konkretiseras och preciseras mål och åtgärder för att skapa förutsättningar för ett aktivt arbete på alla nivåer i organisationen. Handlingsplanen tas fram utifrån den uppföljning av jämställdhets- och lika villkorsarbetet som görs i samband med årsredovisningen.

Vid varje mål och åtgärd anges tidplan, målgrupp, berörda diskrimineringsgrunder och ansvarig funktion eller enhet för att åtgärden genomförs och följs upp. Ansvariga ska möjliggöra genomförandet av åtgärderna och lägga stor vikt vid effekt, det vill säga om åtgärden har bidragit till det uppsatta målet. Arbetet bör omfatta samtliga diskrimineringsgrunder. Mål och åtgärder kan specifikt kopplas till jämställdhet och lika villkorsfrågor men kan med fördel integreras i verksamhetsmål. Även insatser för att främja jämställdhet och lika villkor ska beskrivas i handlingsplanen. Handlingsplanerna ska följas upp och utvärderas utifrån uppnådd effekt och återrapporteras årligen i den samlade årsredovisningen. Rapportering kan också bli aktuell genom de återrapporteringskrav som kan följa av regleringsbrev eller andra beslut.

Högskoleövergripande handlingsplan

Den högskolegemensamma handlingsplanen utgår från målområdena i Malmö högskolas policy och pekar ut högskoleövergripande åtgärder. Även högskoleövergripande insatser för att främja jämställdhet och lika villkor ska beskrivas i handlingsplanen.

Institutionens/motsvarandes handlingsplan

Utifrån målområde i Malmö högskolas policy och åtgärder/främjande insatser i den högskoleövergripande handlingsplanen ska varje institution/motsvarande prioritera och genomföra de åtgärder som svarar upp mot lokala behov. De målområden och åtgärder som prioriteras ska dokumenteras lokalt, antingen i en handlingsplan för jämställdhet och lika villkor eller i handlingsplan inom ramen för verksamhetsplan kopplat till vision och målbild 2020. Även insatser för att främja jämställdhet och lika villkor ska beskrivas i handlingsplanen.

 

Bild 2: Systematiskt arbete för jämställdhet och lika villkor