Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Arbetsmiljö

Malmö högskola kännetecknas av fyra kärnvärden: Mångfald, kreativitet, kvalitet och samhällsengagemang. Arbetsmiljön ska vara utformad på ett sätt som bidrar till att möjliggöra detta. Chefer, medarbetare och studenter har ett gemensamt ansvar för att verka för en arbetsmiljö där alla känner delaktighet, trygghet och tillit till varandra.

Mål för arbetsmiljöarbetet

  • Malmö högskola präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där alla är sedda och behandlas lika eller likvärdigt.
  • Arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågorna för medarbetare och studenter ska ingå som en naturlig del i det vardagliga arbetet.
  • Ledarskapet kännetecknas av tydlighet i beslutsfattandet, men skapar förutsättningar för delaktighet genom öppenhet och ett lyssnande förhållningssätt.
  • Medarbetarna förstår sin roll i organisationen och upplever sitt arbete som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Medarbetarskapet kännetecknas av ansvar för det gemensamma. 
  • Den fysiska arbetsmiljön är hälsosam och ger möjlighet till både avskildhet och värdeskapande möten mellan medarbetare och studenter. Arbetsplatserna är ergonomiskt utformade. Arbetstidsbestämmelser och tekniska lösningarna ger möjlighet till flexibilitet i arbetet. 
  • Varje arbetsplats har egna mål för sin arbetsmiljö som tas fram i samverkan mellan chef och medarbetare. 
  • Det finns tydliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för att hantera risker.