Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lärarutbildning 210-330hp antagning 2007-2010

I Malmö har lärarutbildningen en särskild profil. Vi har byggt upp speciella yrkesämnen för lärare - så kallade huvudämnen - och arbetar nära den levande verkligheten ute i förskolan och skolan. Utbildningen är både teoretisk och praktisk - förankrad både i vetenskapssamhället och skolan.

  • De gemensamma kurserna inleder och avslutar utbildningen. Den inledande kursen handlar bl.a. om hur barn och unga växer upp, hur olika de lär sig saker, vilken skolans roll är i samhället m.m. I den avslutande kursen knyter du samman hela din utbildning. Här arbetar du med ämnesövergripande kunskapsområden tillsammans med studenter från andra huvudämnen.
  • Huvudämnet är basen i din utbildning och här kombineras ämneskunskaper med hur man gör ämnet begripligt för barn och elever.
  • Ett eller flera sidoämne/en väljer du längre in i utbildningen. Sidoämnesvalen är obligatoriska men här har du möjlighet att välja det du är specialintresserad av.
  • Verksamhetsförlagd tid (VFT) - under studietiden deltar du i arbetet i förskolan och skolan - tillsammans med lag av erfarna lärare. Du kommer att arbeta på en och samma skola under hela din studietid.

Examen på grund- eller avancerad nivå?

Enligt 2007 års högskoleförordning är lärarexamen om 180-210hp placerad på grundnivå och lärarexamen om 240-330hp på avancerad nivå. Endast examina på avancerad nivå ger formell behörighet för forskarstudier. För att erhålla en examen på avancerad nivå krävs en total poängomfattning på 240hp, varav minst 60hp på avancerad nivå inklusive ett examensarbete om 15hp på avancerad nivå. För studenter vid Malmö högskola innebär detta att förordningen möjliggör att:

1. Du som har inriktning mot grundskolans tidigare år och skriver ditt examensarbete opå avancerad nivå kan förlänga din utbildning med en termin och därmed kvalificera dig för en examen på avancerad nivå. Det innebär att du efter termin 7 läser ytterligare sidoämneskurser på grundnivå om totalt 30hp, alternativt har läst relevanta kurser före dina lärarprogramstudier (eller parallellt med dessa). Att på detta sätt kvalificera dig för en lärarexamen på avancerad nivå (240hp) förutsätter dock att du inte redan har erhållit en lärarexamen på grundnivå (dvs. 210hp). Du måste alltså vänta med att ansöka om lärarexamen tills de extra kurserna är fullgjorda. 

2. Du som har en lärarexamen med inriktning mot fritidspedagogisk verksamhet (210hp) eller förskola (210hp) har möjlighet att erhålla en generell magisterexamen på avancerad nivå genom att skriva ditt examensarbete på avancerad nivå och studera ytterligare relevanta kurser om 30hp på grundnivå. Denna möjlighet finns också för dig som redan har erhållit lärarexamen för grundskolans tidigare år (210hp). 

 

Om du skriver ditt examensarbete på grundnivå kan du senare läsa magisterutbildning i pedagogik eller utbildningsvetenskap om minst 30hp (vari ett självständigt arbete på avancerad nivå ingår) och därefter ansöka om en generell examen på avancerad nivå. 

Senast uppdaterad av Johan Portland