Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Förskollärarutbildning 210 hp

Förskollärarutbildning 210 hp

U – Utbildningsvetenskaplig kärna
F – Fördjupningsämne, Barndom och lärande.

I förskollärarutbildningen studerar du det förskolepedagogiska området - Barndom och lärande - som fördjupningsämne. I det ingår studier om barndom, fostran och omsorg. 

Estetiska uttrycksformer (Est), svenska (Sv), matematik (Ma), naturorienterande ämnen och teknik (NO) ur ett lek- och lärandeperspektiv ingår också i fördjupningsämnet.

Därutöver ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng på en förskola samt utbildningsvetenskaplig kärna om sammanlagt 60 högskolepoäng, varav en del integreras med ditt fördjupningsämne. Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar frågor om bland annat pedagogiskt ledarskap, förskolans värdegrund samt dokumentation och analys av barns lärande och utveckling. 

Senast uppdaterad av Johan Portland