Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskarutbildningskurser

Introduktionskurser till Utbildningsvetenskap och Idrottsvetenskap

 
Vetenskapsteori för området utbildningsvetenskap 7,5 hp
Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskap om hur det utbildningsvetenskapliga området har vuxit fram och om positioner inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Kursen syftar vidare till att studenterna tillägnar sig vetenskapsteori med relevans för det utbildningsvetenskapliga fältet.
Kursplan
Kursstart: HT17
7/9 - 13:15-17
14/9 - 13:15-17
25/9 - 13:15-17
5/10 - 13:15-17
12/10 - 8:15-12
19/10 - 13:15-17
2/11 - 8:15-16
För mer information kontakta kursansvarig: Johan Lundin

Forskningsintroduktion till Idrottsvetenskap 7,5 hp
Kursen syftar till att studenterna, med utgångspunkt i aktuell forskning och vetenskapsteoretiska överväganden, utvecklar en bred förståelse för det idrottsvetenskapliga forskningsområdet med fördjupning inom en avgränsad del. Dessutom syftar kursen till att utveckla studenternas förmåga att bedöma och kritiskt granska idrottsvetenskaplig forskning.
Kursplan
Syllabus
Kursguide/Course Guide
Kursstart:HT17
För mer information kontakta Johan Norberg.

Metodkurser


Kvalitativa metoder 7,5 hp
Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper i kvalitativa metoder inom ämnesområdena Idrottsvetenskap och Utbildningsvetenskap. Med metod avses såväl metoder för insamling av empiriska data som analys av dessa empiriska data. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna tillämpa olika metoder med utgångspunkt i ett analytiskt och kritiskt arbetssätt. Detta arbetssätt ska tillämpas både på egna arbeten och på andra forskares texter, det vill säga studenten kan både tillämpa och kritiskt granska olika metodval. Kursen syftar även till att utveckla studentens kreativitet och självständighet gällande metodologiska val.
Kursplan
Kursstart: VT 17
Kursansvariga/-ledare: Malin Ideland och Mats Greiff 

Kvantitativa metoder 7,5 hp
Kursen har som målsättning att doktoranderna behärskar och problematiserar grunderna i statistisk databehandling och inferentiell statistik med tillämpningar via dataprogram.
Kursplan
Kursstart:
Kursledare: Lars Pålsson Syll

Introduktionskurs till forskarutbildningsämne


Disrupting good intentions of inclusion Part 1 3hp
The aim of the course is to interrogate how normalcy and Otherness are constructed through intentions and practices of inclusion in educational and other settings. The course problematizes the notion of inclusion and how it simultaneously involves a double gesture of exclusion.
Kursplan
Kursstart: HT17
Kursansvarig: Malin Ideland, Kelly Knez and Tom Popkewitz

13th of September 13.15-16, E477
Introduction: Disrupting good intentions
Read: Popkewitz (2013a & b) and Ideland (2017)

20th of September, 13.15-16, F416
Swedish exceptionalism and the fabrication of the Other
Read: Hübinette & Lundström (2011) and Popkewitz & Martin (2013)

29th of September, 13.15-16, E477
Making kinds of people and differences
Read: Stoler (2009) and Hacking (2006).

4th of October, 13.15-16, E477
Bodies and feelings out of place
Read: Ahmed (2007) and Puwar (2004)

24th of October, 13.15-16, E477
Science and Theory as ”Actors”
Read: Heyck (2013), Vicedo (2013) and Popkewitz (2015)

17th of November, 10.15-16, C377
Examination seminar

Historia och historiedidaktik 7,5 hp
Kursen ges i samarbete med Nationella forskarskolan i historia.
För mera information kontakta ämnesansvarig professor Mats Greiff.

Historia, syntes och kontext
Kursen syftar till att de forskarstuderande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om på vilket sätt historiesyn och teoretiska utgångspunkter formar hur historisk kontext framställs i historiska syntesarbeten.
Kursplan
Kursstart: HT17
Kursansvarig: Johan Lundin

Idrottsvetenskapliga klassiker 7,5 hp
Kursen syftar till att de forskarstuderande ska tillägna sig fördjupade insikter i den flervetenskapliga disciplinen idrottsvetenskaps framväxt med särskilt fokus på kultur- och samhällsvetenskap samt, utifrån studier av centrala frågekomplex och forskningsfält i klassiska idrottsvetenskapliga texter och hur dessa förändras med tiden, tillägna sig en god historiografisk grund.
Kursplan
Kursstart:
Kursansvarig: Docent Lars Lagergren

Trender och traditioner inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik 7,5 hp
Kursen syftar till att introducera hur och varför naturvetenskapernas och matematikens didaktik har växt fram som forskningsfält och vad som skiljer och förenar forskningsfälten samt beskriva och problematisera nyckelbegrepp, teoretiska ramverk och metodologier som dominerat under olika perioder. Syftet är dessutom att beskriva och problematisera kunskapsfälten genom att sociologisk och historisk orientering inom fälten i form av organisationer, tidskrifter och konferenser. Denna diskussion sker utifrån en större utbildningspolitisk kontext. Didaktik kommer att belysas utifrån ett brett perspektiv (science education (research), mathematics education (research)).
Kursplan
Kursstart:
För mer information kontakta ämnesansvarig docent Clas Olander.

Introduktion till forskning om svenska med didaktisk inriktning 7,5 hp
Kursplan
Kursstart:
För mer information kontakta ämnesansvarig professor Magnus Persson.

Introduktionskurs: Perspektiv på lärande och pedagogisk forskning
Kursen ska ge fördjupad kunskap i några framträdande perspektiv på lärande inom pedagogisk forskning.  Kursen behandlar såväl klassiska traditioner som nyare teorier och lärandeperspektiv. Syftet är också att ge deltagarna möjlighet att relatera sina avhandlingsprojekt till olika perspektiv på lärande.
Kursplan
Kursstart:
Kursansvarig: professor Sven Persson

Pedagogikens kärna 7,5 hp
Kursen syftar till att uppnå en helhetsöverblick över och solid förståelse pedagogikens formerande teoritraditioner, centrala empiriska forskningsfält samt aktuella utmaningar. Fokus liger på precisering av pedagogikens kunskapsprojekt, centrala begrepp samt metodologiska frågeställningar.
Kursplan
Kursstart:
För mer information kontakta ämnesansvarig professor Sven Persson.

Pedagogiska relationer och profession i mångfaldens förskola
Kursen syftar till att studenterna ska få fördjupad kunskap om och förståelse för förhållandet mellan pedagogiska relationer och mångfald i förskolan. Studenterna ska kunna relatera detta till sina kommande avhandlingsarbeten.
Kursplan och bilaga
Kursstart:
Kursansvarig: Professor Sven Persson

Perspektiv i pedagogisk forskning
Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap i några framträdande perspektiv inom pedagogisk forskning samt att analysera dessa i relation till vetenskapsteoretiska antaganden och egna frågeställningar.
Kursplan
Kursstart:
Kursansvarig:Professor Sven Persson
Kursguide

Språk- och litteraturdidaktik som forskningsfält 7,5 hp
Kursen syftar till att studenterna ska skaffa sig en översikt över och fördjupad förståelse för forskningsfältet språk- och litteraturdidaktik både i ett historiskt och samtida perspektiv, och i ett nationellt och internationellt perspektiv. Syftet är också att skaffa sig kunskap om vilka nyckelbegrepp, teoretiska ramverk och metodologier som dominerat under olika perioder.
Kursplan
Kursstart:
Kursansvarig: Professor Magnus Persson

Språk- och litteraturdidaktisk fördjupningskurs 7,5 hp
Kursen syftar till att studenterna ska inhämta en fördjupad kunskap om en avgränsad del av det samtida språk- och litteraturdidaktiska forskningsfältet.
Kursplan
Kursstart:
Kursansvarig: Professor Magnus Persson

Trajectories in contemporary gender research 3 hp
Politics in different forms, contents and expressions have been central for the development of gender studies as a subject. Together with two leading gender scholars, professor Lena Martinsson and professor Diana Mulinari, this course will examine how the concept politics and political content in gender studies developed and expanded the meanings of politics. A special focus will be given to how theories of intersectionality, queer, racism and post-colonial perspectives have shaped feminism and gender studies.
The aim of the course is to study both how gender studies has been (and still is) influenced and shaped by social ideologies and how gender research and feminist research, by connecting science and politics, have created spaces for other visions and possibilities.
Kursplan:
Kursperiod:
Kursansvarig: docent Kristin Järvstad

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson