Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disciplinärenden

INLEDNING 

I 10 kap högskoleförordningen finns bestämmelser om disciplinära åtgärder för studenter. 

Vad är en disciplinförseelse?

I högskoleförordningen finns fyra olika typer av förseelser. Här följer några exempel på de olika typerna och lite om hur man bedömer om en förseelse har begåtts. Informationen är på inget sätt uttömmande och det bör påpekas att varje disciplinärende måste bedömas utifrån alla de omständigheter som föreligger i det enskilda ärendet. 

1. Vilseledande när studieprestation skall bedömas - fusk

För att disciplinåtgärd ska kunna vidtas mot en student krävs att det måste vara utrett att studenten avsett att vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas, eller att studenten förstått att en sådan gärning påbörjats eller genomförts.

Ett tydligt exempel på fusk är att använda icke tillåtna hjälpmedel vid en tentamen, t.ex. lappar eller otillåtna anteckningar. Vid hemtentamen eller uppsatsskrivning kan det räknas som fusk om man kopierar andras texter utan att ange att det är fråga om citat.

Det skall påpekas att det räcker med att det är fråga om försök till fusk för att disciplinåtgärd skall kunna vidtas. Det innebär t.ex. att det räcker att ha lappar med sig till tentamen med avsikt att använda dem som hjälp, oavsett om man sedan faktiskt använder lapparna eller inte. 

I synnerhet vid hemtentamen, där det är vanligt att högskolan uppmuntrar visst samarbete, är det viktigt att känna till att det även betraktas som fusk att hjälpa någon annan att fuska. Man kan alltså bli föremål för disciplinåtgärd om man låter någon annan kopiera ens egna svar.

Som student har Du ansvar för att Du tar del av den information institutionen ger avseende vad som är och inte är tillåtet vid tentamen, uppsats etc. Observera att olika regler gäller vid olika institutioner. Även samma institution kan ha olika regler på olika kursmoment. Det är Ditt ansvar att ta del av den information som ges! 

2. Stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan

Överträdelser av ordningsregler kan ha den verkan att verksamheten störs. Detta gäller till exempel vid laborationer och tentamen.

3. Störande verksamhet vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan

Biblioteken har ordningsregler och det är angeläget ur flera aspekter att dessa följs. Vanligaste förseelsen är att studenter inte registrerar sina lån av bibliotekets böcker. En annan form av störande av verksamheten är när högskolans datornät används på ett icke tillåtet sätt.

4. Utsätter annan för trakasserier

Trakasserierna skall rikta sig mot annan student eller mot arbetstagare vid högskolan. De former som avses är trakasserier på grund av etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder. Även sexuella trakasserier kan utgöra en disciplinförseelse. 

Vad händer med examinationen? 

Disciplinnämndens prövning omfattar inte frågan huruvida tentamen/uppsatsen eller dylikt skall godkännas eller underkännas. Det avgörs av examinator. Normalt bör dock examinationen skjutas upp i avvaktan på avgörande av frågan om studenten ska anses ha fuskat. Examinator behöver naturligtvis inte avvakta eventuellt disciplinärt beslut om man bedömer att prestationen som studenten har gjort inte uppfyller de krav som ställs för att bli godkänd. 

Om studenten fälls i disciplinnämnden 
Det finns ingen skyldighet för examinatorn att examinera den aktuella tentamen eller uppsatsen om studenten gjort sig skyldig till någon form av fusk.

I enstaka fall kan det vara motiverat att genomföra examination trots att studenten blivit fälld i disciplinnämnden. Det kan gälla en situation då studenten på ett så tidigt stadium upptäcks ha tillgång till otillåtna hjälpmedel att personen i fråga uppenbart inte haft möjlighet att använda dem. Examinator får dock även i ett sådant fall anses ha rätt att vägra examinera provet, som kan betraktas som ogiltigt med hänvisning till att studenten har överträtt en viktig ordningsregel.

I de fall tentamen eller uppsatsen redan godkänts innan disciplinnämnden beslutar att studenten gjort sig skyldig fusk kan examinator ompröva examinationsbeslutet under åberopande av vilseledande från studenten och ändra resultatet till underkänt. Observera att man inte kan överklaga examinatorns beslut utan endast begära omprövning.  

Om studenten frias i disciplinnämnden 

Om fusk inte kan bevisas bör examination normalt ske. Det kan i undantagsfall vara motiverat att vägra att examinera ett prov, trots att fusk inte har kunnat styrkas. Otillåtna hjälpmedel kan ha använts utan att kraven i 10 kap. 1 § högskoleförordningen är uppfyllda. Så kan vara fallet om studenten använt ett otillåtet hjälpmedel utan att ha förstått att det inte var tillåtet. I sådant fall kan det ju vara rimligt att examination inte sker, oavsett om kraven på disciplinåtgärd inte är uppfyllda. Att i andra fall än detta vägra att rätta en tentamen i fall där fusk inte har kunnat bevisas kan utgöra tjänstefel. 

Varning / avstängning 

De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning.
Varning kan meddelas av rektor eller av disciplinnämnden medan avstängning endast kan meddelas av disciplinnämnden.

Ett beslut om avstängning innebär att studenten under tiden för avstängningen inte får delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid Malmö högskola, dvs. förbud att delta i undervisning, prov, seminarier, vistas i laboratorielokaler eller dyl. Ett beslut om avstängning skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Studenten har inte rätt till studiemedel under avstängningsperioden.
I de fall studenten blir avstängd meddelas de områden studenten är inskriven vid, Ladok, CSN med flera.

Anmälan 

Misstanken måste ha någon objektiv grund, men tröskeln är låg. Redan en misstanke med mycket svagt stöd i fakta kan vara tillräcklig för att en anmälan skall göras.

I lagen sägs inte uttryckligen vem som skall göra en anmälan. Anmälningsskyldigheten är inte är begränsad till vissa befattningshavare såsom prefekter, examinatorer eller liknande, utan alla anställda vid universitetet har en skyldighet att göra anmälan till rektor. Varje område ska dock ha bestämmelser om vem som ska lämna in anmälan.

Anmälan skall göras skyndsamt, vilket innebär att disciplinärenden måste ges hög prioritet. Observera att anmälan skall göras till rektor och inte till disciplinnämnden. 

Man ska informera studenten om att misstanke om disciplinförseelse föreligger. Notera gärna misstänkt students eventuella kommentar i anslutning till detta samtal. Området/enheten ska inte vidta åtgärder för att utreda ärendet vidare, utan, som tidigare påpekats, skyndsamt göra anmälan till rektor. 

Överklagande 

Om studenten varnas av Rektor har studenten rätt att begära prövning av detta beslut hos disciplinnämnd. Studenten ska underrättas om denna rättighet.

Beslut om avstängning och varning av disciplinnämnden kan av studenten överklagas hos länsrätten.

Överklagandet skall vara skriftligt och i skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Överklagandet skall ställas till Länsrätten i Skåne län, men skickas eller lämnas till registrator vid Malmö högskola. Överklagandet skall ha kommit in till högskolan inom tre veckor från den dag studenten fick del av beslutet.

Överklagandet överlämnas sedan av högskolan till Länsrätten i Skåne med eller utan eget yttrande.

Har studenten varit närvarande vid sammanträdet och då blivit meddelad beslutet räknas tiden från den dagen. I annat fall skickas beslutet till studenten med mottagningsbevis och tiden räknas då från den dag försändelsen hämtas ut.

Avstängning gäller som huvudregel från dagen för beslutet. Om särskilda skäl föreligger kan annan tidpunkt för avstängningen föreligga. I avvaktan på att länsrätten prövar överklagandet kan den som överklagar begära att länsrätten interimistiskt förordnar att avstängningen skall upphöra att gälla till dess länsrätten slutligen avgjort frågan. Länsrätten fattar särskilt beslut i frågan om interimistiskt förordnande.

Högskolans jurist är handläggare/föredragande samt sekreterare i disciplinnämnden, tel 6657140.