Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ledning och styrdokument

Fakulteten leds av en dekan och två prodekaner. Prodekan för forskning är tillika dekans ställföreträdare enligt särskilt beslut.

Dekan är ytterst ansvarig för fakultetens verksamhet, föredragande vid fakultetsstyrelsens sammanträden och ordförande i fakultetens forskningsnämnd och anställningsnämnd. Dekan företräder fakulteten i högskolans gemensamma ledningsorgan samt i strategiska frågor.

Prodekan för forskning ansvarar för frågor som rör fakultetens forskning och forskarutbildning i enlighet med delegationsordningen.

Vicedekan för utbildning är ordförande i fakultetens utbildningsnämnd och ansvarar för frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå i enlighet med delegationsordningen.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen bereder ärenden för beslut av dekan. Gruppen har en rådgivande och koordinerande funktion i såväl operativa som strategiska frågor.

Fakultetsstyrelse

Fakultetsstyrelsen beslutar i vissa ärenden av övergripande karaktär och är därutöver rådgivande till dekan.

Strategier
Strategista prioriteringar 2018-2022 
Sökstrategier 2018-2020 

Beslutade styrdokument

Strategisk plan HS 2017


Arbetsordning
Bilaga 1 till arbetsordning 
Bilaga 2 till arbetsordning 

Beslutsordning
Attestordning

Rutiner för inlämning och fastställande av ny kursplan samt revidering av kursplan vid HS
Rutiner för kursvärderingar och kursrapporter vid hälsa och samhälle
Rutiner för startenkät, tidig dialog och programvärdering vid HS     

Begränsning att bevilja övertid

Organisationsschema