Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskningsberedningen

Ärenden av högskoleövergripande strategisk art bereds i Forskningsberedningen. Detta är ett organ för information, förankring, dialog och beredning. Beredningen består av rektor, verksamhetsföreträdare och tjänstemän ansvariga för verksamhetsstöd. Beredningen fattar inte beslut utan utgör rådgivande organ till rektor. Ordförande i Forskningsberedningen är rektor. Beredningen kan på eget initiativ ta upp frågeställningar för diskussion.

Utskott som arbetar med specifika frågor kan inrättas under Forskningsberedningen. Rektor beslutar om att inrätta eller avveckla utskott.

2014-01-01 inrättades ett Forskarutbildningsutskott som specialiserar sig på frågor rörande forskarutbildningen och dess kvalitetsutveckling.

Nuvarande mandatperiod sträcker sig fram till och med 2018-12-31.

Ordförande: Kerstin Tham, professor, rektor
Vice ordförande: Bo Petersson, professor KS

Ledamöter:
Per Alstergren, professor OD
Paul Davidsson, föreståndare IoTaP (representant för forskningscentrumen)
Andreas Jacobsson, dekan, docent TS
Susanna Hedenborg, professor LS
Lars Plantin, professor HS
Carina Listerborn, professor KS

Suppleanter:
Thomas Arnebrant, professor HS
Julia Davies, professor OD
Per Jönsson, professor TS
Tuija Muhonen, professor CTA (representant för forskningscentrumen)
Magnus Persson, professor LS
Per-Markku Ristilammi, professor KS

Doktorandrepresentant: Alexander Engström,HS, ordförande
Personalorganisationer: Laurence Delacour, OFR-S, Sara Johnsdotter, SACO

Peter Jönsson, forskningskoordinator
Maria Dahlberg, forskningshandläggare, sekreterare i beredningen