Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Speciallärarutbildning hösten 2017 (Ingår i Lärarlyftet II)

Kursen samläses med speciallärarprogrammet 

Sammanfattning

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta såväl självständigt som tillsammans med personal och ledning, för att erbjuda individuellt stöd och hjälp för elever i svårigheter inom språk-, skriv-, läs- eller matematikutvecklingen eller elever med grav språkstörning.
Kursen förbereder för att som speciallärare bedriva undervisning som avser särskilt stöd i förskola/skola i enlighet med de bestämmelser som finns i förordningen om behörighet och legitimation för förskollärare och lärare (SFS 2011:326).

Som speciallärare arbetar du, baserat på din tidigare utbildning, och din specialisering inom speciallärarutbildningen med att:
- ge alla elever en likvärdig utbildning och rätt stöd för att nå kunskapsmålen.
- erbjuda individuellt stöd till elever med olika former av svårigheter,
- tidigt upptäcka stödbehov och att bidra till god utredning så att skolans stödinsatser håller hög kvalitet.
- vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för såväl föräldrar som kollegor
- leda pedagogiskt utvecklingsarbete med målet att kunna möta alla barn och elever rätt till en likvärdig utbildning,
- arbeta ledande med att utveckla arbetssätt gällande bedömning och betygssättning
Du förväntas samarbeta med specialpedagoger, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärandemiljöer.

Behörighetskrav

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska, eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i svenska. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i svenska krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

För specialisering mot språk- matematikutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet matematik, eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i matematik. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i matematik krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i matematik.

För specialisering mot grav språkstörning krävs att den sökande har en lärarexamen (grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen).

Speciallärarutbildning med specialisering: Språk-,Skriv- och läsutveckling
Speciallärautbildning med specialisering: Matematikutveckling
Speciallärarutbildning med specialisering:Grav språkstörning

Om Kursen

Kursens innehåll

Kursen ges inom tre specialiseringar: språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling och grav språkstörning.

Kursen tar sin utgångspunkt i olika perspektiv och teorier om barns och elevers förutsättningar och möjligheter för lärande och på de faktorer i samhälle och skola som kan leda till svårigheter såväl inom läs-, skriv- eller matematikutvecklingen som den allsidiga kunskapsutvecklingen i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden. Vidare utgår kursen från perspektiv och teorier som kan bidra till såväl ett förebyggande som ett stödjande arbetssätt för barn och elever i komplicerade lärsituationer, där samspelet mellan individen och dennes förutsättningar och den aktuella pedagogiska verksamheten fokuseras.

Inom kursen skall deltagarna arbeta med konkreta och komplexa fallbeskrivningar som kräver helhetsperspektiv. Detta för att den blivande specialläraren inom sin utbildning skall utveckla ett sådant pedagogiskt, didaktiskt och analytiskt kunnande som krävs för att enskilt och tillsammans med skolans personal ge stöd och hjälp för enskilda elever i svårigheter.

Den rådgivande funktionen inom de olika specialistområdena är ett annat område som fokuseras och där betyg och bedömnings- frågor har sin givna plats.

Kursen fokuserar inledningsvis på det specialpedagogiska forsknings- och verksamhetsområdet utifrån ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv. Här påbörjar deltagarna sin utveckling av specialpedagogiskt förhållningssätt och professionalitet som sätts i sammanhang utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå. Tidigt i kursen övas förmågan att beskriva och analysera lärandemiljöer för alla barn, unga och vuxna i relation till inkluderings- och exkluderingsfenomen.

Kunskaper om barns och elevers begrepps- och språkutveckling fördjupas i relation till vald specialisering. Förmågan att beskriva och analysera lärandemiljöer fördjupas. Att beskriva och reflektera över hur svårigheter uppkommer och gestaltar sig, är en viktig del av kursen.

Vidare fördjupas förmågan till att dels analysera individers svårigheter och hinder i lärmiljön inom skriv- och läsutveckling, matematikutveckling respektive den allsidiga kunskapsutvecklingen i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden. Förmåga att delta i och leda arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram utifrån ett salutogent perspektiv utvecklas. Kunskapsutveckling gällande betyg och bedömning är också en viktig del av kursen.

Att genomföra, följa upp och utvärdera pedagogiskt utvecklingsarbete fokuseras inom ramen för specialistområdet. Speciallärarens funktion som kvalificerad samtalspartner och rådgivare inom vald specialisering lyfts fram i utbildningen.

Under den avslutande delen av kursen fördjupas arbetet ytterligare genom att deltagaren analyserar och vidareutvecklar forskningsfrågor inom det specialpedagogiska området. Att förstå och kunna förklara specialpedagogisk forskning ur metodologisk, vetenskapsteoretisk och etisk synvinkel samt att kunna använda skilda datainsamlings- och bearbetningsmetoder är en förutsättning för genomförandet av det självständiga kommande arbetet inom det specialpedagogiska området. Förmågan att i den egna yrkesverksamheten initiera, leda och dokumentera forskningsarbete prövas i det egna självständiga arbetet som avslutar utbildningen.

Arbetsformer under kursen väljs utifrån de olika delkursernas lärandemål och innehåll. Ambitionen är att variera arbetsformerna så att olika förmågor och sinnen involveras. Kursen förutsätter såväl samarbete som självständigt arbete. En viktig del av kursen är det samarbete och erfarenhetsutbyte som görs med speciallärar- och specialpedagogprogrammet.

En del av kursen utgörs av fältstudier som ger möjlighet till koppling mellan teori och praktik och utveckling av den nya yrkesrollen. 

Kursens upplägg

Kursen genomförs under fem terminer på 70% studietakt. Kursen är delvis nätbaserad. Varje delkurs motsvarar ca 10-12 utbildningsdagar i Malmö då du deltar i föreläsningar, grupparbeten, seminarier och yrkesrelaterade övningar. Kursen startar den 28 augusti 2017 och avslutas i januari 2020.

I kursen ingår undersökande arbete som är verksamhetsförlagd utbildning. Under den sista terminen skriver du ett examensarbete.

Validering

Sökande kommer att antas till Speciallärarkursen i sin helhet (1-90 hp).
Samtliga antagna kommer med start direkt efter antagningsbesked att erbjudas möjlighet till validering för tillgodoräkning. Valideringen omfattar bedömning av tidigare relevant utbildning liksom bedömning av reella kunskaper och färdigheter/kompetenser i förhållande till aktuell examensordning för speciallärarprogrammet (SFS 2011:186) samt lärandemålen i utbildningens delkurser.
Resultat av validering kommer att ligga till grund för en individuell studieplan. Av studieplanen kommer att framgå vilka delkurser inom utbildningen som den enskilde kommer att studera för att uppnå kraven för examen. Information om validering för tillgodoräkning ges i det välkomstbrev samtliga antagna får, samt vid utbildningsintroduktionen (se information i välkomstbrevet).

En god arbetsmarknad väntar

Det råder stor brist på speciallärare så arbetsmarknaden beräknas vara mycket god till år 2030.

Examensordningsmål för speciallärarexamen

Deltagare i speciallärarkurs inom lärarlyftet II följer samma mål som student inom speciallärarprogrammet.

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Kunskap och förståelse

För speciallärarexamen ska studenten 
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
– visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv,
– visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna,
– visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och
– visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och, beroende på vilken specialisering som valts, fördjupad kunskap om
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3. barn och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden,
4. barn och elever med synskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden,
5. barn och elever med grav språkstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, eller
6. barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden.

Färdighet och förmåga

För speciallärarexamen ska studenten
– visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
– visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,
– visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med dövhet eller hörselskada,
4. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med synskada,
5. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med grav språkstörning, eller
6. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklingsstörning,
– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever,
– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen, och
– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.
För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling ska också studenten
– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För speciallärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.
(Utdrag ur SFS 2011:186)

Examen

Speciallärarexamen med specialisering: Språk-,Skriv- och läsutveckling
Speciallärarexamen med specialisering: Matematikutveckling
Speciallärarexamen med specialisering: Grav språkstörning
Postgraduate Diploma in Special Needs Training.

Övrigt

Föreskrifter
För att äga tillträde till studier på utbildningens delkurs 6 ska samtliga delkurser 1-5 vara godkända.
Examensarbetet ska vara förberett för elektronisk publicering.

Utbildningen ges av RUC (Regionalt utvecklingscentrum)

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson