Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nyanländas lärande – mottagning, inkludering och skolframgång (teamutbildning) ht16

Utbildningen genomförs som seminarieserie eller poängkurs (7,5 hp)

Rektor tillsammans med sitt team är välkomna att anmäla sig till nedanstående utbildning!

Rektor med team genomför gemensam kompetensutveckling kring nyanlända elevers lärande. Rektor ingår i teamet och medverkar i utbildningen.

Plats: Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10

Utbildningsdatum: 14 september, 20 oktober, 25 november, 23 januari 2017, 28 februari 2017 och den 5 april 2017

Pris: Utbildningen är kostnadsfri, dock ingår ej kurslitteratur.

Anmälan: Utbildningen har mycket begränsat antal platser, för att försäkra sig om plats anmäl snarast. Anmälan måste göras separat för varje deltagare.

Målgrupper
Utbildningen omfattar de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolans introduktionsprogram.

Utbildningen   erbjuds team  som kan bestå  av lärare, t ex lärare i svenska, svenska som andraspråk, övriga ämneslärare, modersmålslärare samt studie­ handledare på modersmål, studie- och yrkesvägledare, elevhälsopersonal, skolbibliotekarier, fritidspedagoger och skolledare. En skolledare deltar i varje team.

Syfte
Utbildningen syftar till att stärka skolornas förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet med målet att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever.

Innehåll:

 • Juridiska aspekter, skollag och författningar
 • Mottagande och organisation
 • Pedagogisk kartläggning
 • Tidig andraspråksutveckling
 • Attityder och förhållningssätt samt skolans kunskaps- och värde-grundsuppdrag
 • Förutsättningar för språk- och kunskapsutveckling (exempelvis samverkan mellan ämneslärare och studiehandledare, höga förväntningar och stöttning)

 • Förväntade  effekter  efter utbildningen
  Efter genomgången utbildning ska de team som deltar i utbildningen ha:

 • kunskap om och verktyg för en systematisk kartläggning och analys av elevens och verksamhetens förutsättningar för att eleven ska nå goda resulta
 • kunskap om utveckling av mottagande och utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • kunskap om hur undervisningens utformning ger förutsättningar för ny­ anlända elever att utvecklas mot de mål som anges i läroplaner och kurs­ planer
 • kunskap om hur skolan kan ge förutsättningar för språk- och kunskaps­ utveckling hos eleverna
 • kunskap om hur skolpersonalens egna attityder och förhållningssätt på­ verkar elevernas utveckling och lärande.

  Omfattning
  Deltagare väljer om utbildningen vill genomföras som seminarieform eller som poängkurs (7,5 hp). Vid poängkurs tillkommer examinationsuppgift/er i slutet av utbildningen.

  Uppläggning  av utbildningen
  Utbildningen genomförs i form av sex utbildningstillfällen. Deltagarna/teamen arbetar med uppgifter av praxisnära karaktär mellan träffarna samt läser relevant litteratur. Kommunikation sker även på nätbaserad plattform. 

   
 • Senast uppdaterad av Krystyna Hansson