Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kvalitetskonferens med temat ledarskap och arbete med skolutveckling

Skolledare och rektorer/förskolechefers ledarskap spelar en viktig roll i hur effektivt en skola kan arbeta med skolutveckling. En viktig del i detta ledarskap är att engagera medarbetarna i processen och göra dem delaktiga i beslut och skolutvecklingsarbete. Forskning har också visat på vikten av att rektor och förskolechef kan visa på ett tydligt pedagogiskt ledarskap och kan arbeta för att främja ett positivt lärandeklimat och kan skapa en ömsesidig förståelse kring vilka mål och värden som ska gälla för verksamheten.

Årets kvalitetskonferens tar fasta på detta genom att lyfta frågor och visa på erfarenheter som täcker in såväl rektors ledarskap, vikten av en gemensam värdegrund samt hur vi kan bedriva ett konstruktivt arbete för att stärka skolorganisationen i den viktiga skolutvecklingsprocessen.

Datum: 9 februari 2017

Tid: 8:30 -15:00

Sal: D 131

Plats: Malmö Högskola, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

Ladda ner program 

Program

08.30- 09.00 Registrering/kaffe

09.00 – 10.30 Jan Håkansson
Skolutvecklingens ledarskap – möjligheter och utmaningar!
Föreläsningen uppmärksammar rektorers och förskolechefers ledarskap i ljuset av den fjärde generationens skolutveckling med fokus på undervisning och lärande.

10.30- 11.30 Anders Malmquist
Hur skapar huvudmannen förutsättningar för rektorernas ledarskap?
Hur arbetar grundskoleförvaltningen i Malmö stad för att skapa bättre förutsättningar för skolledningen i Malmö grundskolor? De två viktigaste målen för huvudmannen är att öka måluppfyllelsen och skapa större likvärdighet i skolorganisationen. Rektorerna är i detta arbete den viktigaste resursen och ska ha goda förutsättningar för sitt arbete.

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.30 Magnus Erlandsson
Att skolutveckla utifrån värdegrund
Framgångsrikt förbättringsarbete i skolan kan både ta sin utgångspunkt i – och underhållas av – en fördjupad och delad värdegrund. Att skolutveckla utifrån värdegrund handlar inte så mycket om att organisera, administrera och styra, som om att förstå rådande värden och normer – och att hitta verktyg som förstärker de värden och normer som främjar utveckling.

13.30 – 14.00 Kaffe

14.00 – 15.00 Ulf Blossing
Utvecklingsorganisation för skolförbättring
Skolor behöver en utvecklingsorganisation för att stärka sitt förbättringsarbete. Men vad innebär det och vilka kompetenser behövs? I föreläsningen redogörs för ett mål- och resultat perspektiv kontra ett meningsperspektiv på utvecklingsorganisation. Dessa behöver kombineras för att förbättringsarbetet ska fungera ändamålsenligt.


Jan Håkansson, Linneuniversitetet, Växjö. Jan har i sin forskning arbetat med forskningsöversikter kring skola, undervisning och lärande, samt följeforskning i praktiskt skolutvecklingsarbete. Jan gav 2016, tillsammans med Daniel Sundberg, ut boken ”Utmärkt skolutveckling, forskning om skolförbättring och måluppfyllelse”

Ulf Blossing, Göteborgs universitet. Ulfs intresse rör främst skolförbättring, hur de processer ser ut på skolor där skolledare och lärare vill förbättra verksamheten. I sin forskning har han bland annat sett att det finns olika och typiska sätt att organisera skolor och att det bakom de olika organisationssätten finns olika idéer om vad som egentligen driver skolutveckling på en skola. Ulf, m fl gav 2016 ut boken ”Skolorganisationens förbättringskapacitet”.

Magnus Erlandsson är statsvetare och lektor i ledarskap vid Malmö högskola och forskar om svenska skolans styrning, organisation och ledarskap. Magnus gav 2016, tillsammans med Bim Riddersporre, ut boken ”Upplyftande ledarskap i skola och förskola”. 

Anders Malmquist är grundskoledirektör Malmö stad. Malmö stad har sedan 2013 en ny grundskoleorganisation som samlat skolorna från de tidigare stadsdelarna. Förvaltningen arbetar utifrån de gemensamt framtagna strategierna ”Varje elevs bästa skola”.

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson