Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kompletterande utbildning, inriktning mot förskola

Utbildningen kommer att erbjudas till hösten 2016 som uppdragsutbildning, möjlig för skolhuvudman att erbjuda verksamma i förskolans pedagogiska verksamhet som har viss annan yrkesexamen avsedd för undervisning än förskollärarexamen (eller motsvarande äldre examen).
Utbildningen är en kombination av distansstudier och campusförlagd tid om två dagar per månad. 

Utbildningen är en kompletterande utbildning som bygger på någon av följande examina

  • Lärarexamen 140 p/210 hp/240hp avsedd för grundskolans tidigare år (inriktning mot grundskolans tidigare år)
  • Lärarexamen 140 p/210hp avsedd för fritidspedagogisk verksamhet
  • Grundskollärarexamen, 140 p – inriktning åk 1-7 enligt 1993-års examensordning
  • Barn- och ungdomspedagogisk examen, 120 p, - inriktning mot arbete som fritidspedagog.

Därtill ställs krav på minst ett års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan (minst halvtid).

Efter fullgjord utbildning utfärdas kursbevis som tillsammans med examensbevis från en tidigare examen enligt ovan kan användas i en ansökan till Skolverket om förskollärarlegitimation.

OBSERVERA att den som inte har någon av de fyra ovan nämnda examina, kan inte räkna med att få förskollärarlegitimation efter genomgången kurs.

Kompletterande utbildning inriktning förskola omfattar 60 hp och genomförs under två terminer. Större delen av utbildningstiden genomförs på distans men också vid schemalagda kurstillfällen 2-3 dagar per månad. Därutöver innehåller utbildningen verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vilket innebär två kurser om vardera 7,5 hp på heltid under fem veckor med placering i förskola, en per termin. Kursdeltagare med relevant anställning i förskola under utbildningstiden kan efter överenskommelse mellan Malmö högskola och arbetsgivaren genomföra den första VFU-delkursen på den egna förskolan. Den andra VFU-delkursen genomförs alltid i annan förskola än där deltagaren är verksam.

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson