Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Uppdragsgivare utanför skolsamhället

Exempel på uppdrag från huvudmän utanför skolsamhället

Grundkurs i vägledningsmetodik 17-18 november 2015

Kyrkligt ledarskap, Svenska kyrkan, I samverkan med Lunds universitet

Uppdraget avser genomförande av kvalificerad utbildning för ledarskap i Svenska kyrkan, 15 högskolepoäng, avancerad nivå.

Kursens mål

Kunskap och förståelse

  • självständigt kunna belysa och diskutera villkor och förutsättningar för ett professionellt ledarskap inom Svenska kyrkan,
  • kunna förklara och tillämpa relevanta vetenskapliga teorier inom ledarskap ochorganisation,

Färdighet och förmåga

  • kritiskt och problematiserande kunna diskutera Svenska kyrkans organisation och ledarskap utifrån ett pastoralteologiskt perspektiv,
  • kunna föra en avancerad diskussion om det professionella ledarskapet, dess villkor och förutsättningar,
  • diskutera och analysera kyrklig organisation och kyrkligt ledarskap utifrån ett samhällsvetenskapligt och teologiskt perspektiv med de teoretiska perspektiv som använts under kursen kunna utarbeta en analys av hur en lärandeorganisation kan utvecklas och i tal och skrift kunna motivera de ställningstaganden som gjorts,
  • kunna formulera strategier för ansvarsfullt ledarskap i pastoralt komplexa situationer,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt kunna värdera egna och andras erfarenheter av och föreställningar om ledarskap inom Svenska kyrkan,
  • kunna värdera ledarskapsfrågor utifrån såväl etiska som genus-, mångfalds och maktperspektiv.

 

Kompetensutveckling för vägledare vid Arbetsförmedlingskontor

Målgrupp: Personer med studie- och yrkesvägledarexamen eller annan adekvat utbildning samt erfarenhet av arbete med vägledning.

Form: Utbildningen är inte poänggivande. Omfattning sex dagar lärarledd undervisning samt uppgifter att arbeta med i den egna verksamheten. Viss litteraturläsning ingår.

Mål: Kompetensutveckling inom studie- och yrkesvägledning inom område som är relevant för det uppdraget deltagarna har i sin tjänst.

Innehåll: Utbildningen inleds med genomgång av en modell för professionella samtal. Deltagarna får teoretisk genomgång av och träning i olika typer av samtalsfärdigheter som sedan används och fördjupas under hela utbildningen.

Andra metoder och modeller som tas bearbetas under utbildningen är motiverande och coachande samtal. Målet är att deltagarna ska få kunskaper så att de genom motiverande samtal kan öka de arbetssökandes empowement (egenmakt) och aktivitet i sitt arbetssökande.

I utbildningen ges både perspektivet att arbeta enskilt och i grupp med metoderna. Normkritiska perspektiv förs in i den vägledning och de metoder som utbildningen tar upp. Syftet är att utveckla medvetenhet i och förmåga att utmana såväl sina egna som arbetssökandes uppfattning om normer i stort och i speciellt i arbetslivet.

Utbildningens innehåll har en praktisk användbarhet och är direkt applicerbar i deltagarnas dagliga arbete. I utbildningen kopplas teoretiska perspektiv till erfarenheter och praktiska arbetssituationer.

 

 

Senast uppdaterad av Sofia Lönnqvist