Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Blanketter och dokument

Blanketter och information alla behöver

VFU i samtliga undervisningsämnen 

I dokumentet finns information om vad som gäller angående VFU i undervisningsämnena.

VFU i samtliga undervisningsämnen

Underlag för trepartssamtal

Denna blankett används för dokumentation av trepartssamtal mellan student, handledare och VFU-lärare i samband med besök. Observera att denna inte är ett omdöme.

Antagna från VT15

Underlag 3-partssamtal förskollärarutbildningen

Underlag för 3-partssamtal lärarutbildningarna

Antagna till HT14

Underlag för 3-partssamtal 

Bedömningsunderlag

VFU-lärare är betygsättare och ansvarig för betygsrapportering. Betyg sätts utifrån de lärandemål och betygskriterier som finns för VFU.

Antagen från VT15

Bedömningsunderlag Förskollärarutbildningen

Bedöminsunderlag Lärarutbildningarna

Antagen från H11

Omdömesblankett

Antagen från H07 

Omdömesblankett

Ramavtal

Ramavtal om samverkan mellan kommunerna i Skåne, Malmö högskola, Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad. 

Läs mer om ramavtalet

Till studenter

Intyg om den verksamhetsförlagd utbildningen för dig i termin 1

Intyget tas med till din partnerskola för ifyllnad och lämnas till din VFU-lärare på VFU-lärardagen.

Intyg om den verksamhetsförlagda utbildningen

Reseersättning

Om du som student bor på studieorten Malmö/Lund eller i närområdet och placeras i ytterområdet kan viss ersättning för resor utgå. Läs mer i blanketten nedan.

Blankett för reseersättning

Speciella blanketter

VFU-placering av särskilda skäl

För studenter som börjar på en lärarutbildning finns möjligheter att inför placering på partnerområde ansöka om speciell VFU-placering av särskilda skäl. Om särskilda skäl uppstår under utbildningens gång finns möjlighet att ansöka om byte av partnerområde. Byten beviljas dock endast i samband med terminsskifte.

Samrådsgruppen för VFU-frågor har möte 2 gånger/termin. Ansökningarna ska vara VFU-handläggare Therese Stridh tillhanda senast fem arbetsdagar före mötet. 

Mötestider:

  • HT 2017: 6 september och 6 december
  • VT 2018: 24 januari och 13 juni

Riktlinjer för VFU-placering och byte av särskilda skäl

Ansökan om placering och byte vid särskilda skäl

Anmälan till omtentamen av VFU

Om du vid omtentamen av VFU önskar ny VFU-lärare och/eller ny VFU-placering ska du anmäla detta genom att lämna in blanketten nedan till VFU-handläggare Therese Stridh senast åtta veckor före omtentatillfället. Och om du har en individuell studieplan ska denna bifogas tillsammans med blanketten. Besked om ny VFU-placering och/eller ny VFU-lärare lämnas till den e-postadress du uppgivit till Malmö Högskola, Om du vill behålla samma VFU-lärare och samma VFU-placering så behöver denna blankett ej lämnas in.

Anmälan till omtentamen av VFU

Underkänd VFU

Denna blankett är avsedd att användas då student ej uppnår godkänt resultat på den verksamhetsförlagda tiden/utbildningen.

Dokumentation av studieresultat, VFU antagna fr.o.m. HT 2015

Dokumentation av studieresultat, VFU antagna fr.o.m. HT 2015 FSK

Dokumentation av studieresultat, VFU antagna fr.o.m. HT 2014

Senast uppdaterad av Therese Stridh