Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Författarinstruktioner

Skriften heter EDUCARE - Vetenskapliga skrifter och består företrädesvis av vetenskapliga artiklar med relevans för lärarutbildning. Texterna ska rapportera om nyare forskning inom utbildningsvetenskap.

Bedömningskriterier för antagande av artikel eller rapport


1. Relevans med avseende på skriftseriens vetenskapliga spännvidd och syfte

2. Relevans ur ett professionsperspektiv

3. Språklig, kommunikativ och retorisk tydlighet

4. Allmän angelägenhetsgrad

5. De teoretiska och metodiska utgångspunkternas tillämplighet

6. Anknytning till relevant och viktig sekundärlitteratur

7. All formalia ska vara i enlighet med APA. Se nedan.

Språk
Artiklar kan skrivas på svenska, danska, norska eller engelska. Artiklar ska innehålla ett abstract på engelska på högst 200 ord, keywords, samt författarens akademiska titel på engelska.

Omfång, format och referenssystem
Artiklar bör inte överstiga en längd av 55000 tecken inklusive blanksteg. Använd Times Roman 11 punkter med 1,5  radavstånd och 12 cm skrivbredd. Figurer och bilder skickas dessutom som separata dokument för bästa återgivning. För referenser används APA med tillägg att alla författare ska anges med både förnamn och efternamn. Använd EDUCARE:s mall.

Insändning av manuskript
Manuskriptet skickas i elektronisk form till educare@mah.se

Publiceringspolicy
Artikeln får inte vara publicerad någon annanstans. Om den är insänd till någon annan tidskrift ska detta anges. När artikeln är godkänd för publicering kommer den att publiceras både i skrift och i MUEP, Malmö University Electronic Publishing, som är Malmö högskolas databas för forskningspublikationer.

Granskning
Texterna bedöms i ett första steg av redaktionen. De texter som redaktionen finner relevanta bedöms därefter anonymt av två oberoende forskare. Redaktionen sammanställer granskningen och meddelar författaren.

Senast uppdaterad av Johan Portland