Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

RePESE Öppna seminarier

RePESE - Research Platform for Education and Special Education

 
Seminarieserien är för alla som är intresserade av pedagogiska forskningsfrågor. Här diskuteras aktuella frågor inom forskningsfältet på nationell och internationell nivå, pågående och avslutade studier. Forskningen lyfter fram praxisnära skolforskning på olika utbildningsnivåer, alltifrån förskola till högre utbildning, specialpedagogisk forskning, ämnesdidaktiskt inriktad undervisningsforskning samt utbildningsfilosofi.

Det krävs ingen anmälan till de öppna seminarierna men om ni vill ha material för att kunna delta i diskussionen eller vill lyfta något vid de arbetande seminarierna, skriv till mona.holmqvist@mah.se.

 

Program hösten 2017


12/9 kl 13.15-15 Lokal OR:D477
Fil Dr Elisabeth Langmann, Södertörns Högskola

Normera till frigörelse: tre utmaningar för den (norm)kritiska läraren

I seminariet presenteras ett kapitel i den kommande antologin  Den normkritiska pedagogen (Studentlitteratur 2018, titeln är preliminär). I kapitlet riktas tre grundläggande didaktiska frågor till den normkritiskt intresserade läraren: När har det betydelse att jag undervisar normkritiskt? Med vilken rätt undervisar jag normkritiskt? och Vad utgör min normkritiska undervisnings ”dolda läroplan”? Medan den första frågan handlar om didaktiska val och bedömningar och den andra om etik och pedagogiskt ansvar, handlar den tredje frågan om det pedagogiska arbetets oundvikliga skuggsida. I texten blandas teori och teoretiserande resonemang med fiktiva exempel från olika undervisningssituationer och Langmann rör sig fritt mellan olika källor. Syftet är att lösa upp några fixerade dikotomier och tankefigurer inom den (norm)kritiska pedagogiken och härigenom öppna upp för alternativa sätt att tänka och vara inom undervisning som på olika sätt vill verka för frigörelse och social rättvisa.

Textunderlag: Att vända blicken mot sig själv

 

10/10 kl OBS 12.45-14.30 Lokal OR:D477

Att teoretisera pedagogikens relationer

Professor Michael Uljens, Åbo Akademi

Seminariet fokuserar hur det pedagogiska handlandet teoretiskt kan förklaras. Med utgångspunkt i pedagogikens frågor utvecklas en tolkning av det pedagogiska handlandet som icke-affirmativt. Det är en position som navigerar mellan normativa och funktionella traditioner för att undvika de problem som följer med dem. Avsikten är att visa hur vi med en icke-affirmativ utgångspunkt kan förstå skola och utbildning som ett mångprofessionellt handlande

Textunderlag: Uljens, M. (2017). Att teoretisera pedagogikens relationer. (Texten kan fås genom mail till jesper.sjostrom@mah.se)

 

24/10 kl 13.15-15 Lokal OR:E239

Vad är det som GeoGebra gör som inte vanlig matematikundervisning kan genomföra och hur påverkar det lärande i matematik?

Docent Tomas Lingefjärd, Göteborgs Universitet

Textunderlag:
Thomas Lingefjärd, Djamshid Farahani & Güner Ahmet (2017): En motorcykels färd kopplad till derivata. Nämnaren, 1

 

14/11 kl 13.15-15 Lokal OR:D131

Vuxenpdagogisk forskning, vad är det?

Professor Andreas Fejes, Linköpings universitet

Vuxenpedagogik kan karakteriseras som ett subfält inom pedagogiken i Sverige där intresset riktas mot studier av vuxnas utbildning och lärande. Under seminariet presenteras ett pågående forskningsprojekt vars intresse riktas mot hur det vuxenpedagogiska forskningsfältet konstituteras genom vilka som publicerar sig i fältet, vad som publiceras, och vad som plockas upp och anses vara värt att citera. På följande länkar finns ett par publikationer från projektet fritt att ladda ner. Å ena sidan en bibliometrisk studie över det vuxenpedagogiska fältet, vilket även kan vara av intresse som underlag för hur pedagogik som forskningsfält (eller snarare Education) konstituteras. Den andra texten är Fejes installationsföreläsning med fokus på vuxenpedagogik som forskningsfält.

Textunderlag:Exploring the Adult Learning Research Field by Analysing Who Cites Whom och Vuxenpedagogik som forskningsfält – trender och tendenser

 

12/12 kl 13.15-15 Lokal OR:D477

Hanteringen av klagomål bakom kulisserna i förskolan. – en repetition av ”oanvändbar” professionell kunskap

Fil Dr Carola Aili, Lunds universitet

Det är en artikel som visar hur skiftet från förskollärare som någon som vet till någon som är lojal med organisationen. Vi visar hur personalen gör sig lojala med det förskolan blivit i en förändrad politisk kontext. Det är en etnografisk artikel som visar hur förskolepersonal och ledare gör sig till “ansvarstagande professionella”. Artikeln ger en grund för det rimliga i att uppmärksamma vad som blir till som professionella sanningar respektive sann kunskap och hur förskolans nya politiska kontext skapar en bakgrund för vad som måste hållas hemligt, hållas borta från föräldrars insyn och vad som ska visas upp.

Textunderlag: Backstage accounting in preschool: analysing dealing with complaints as ‘rehearsing away’ professional knowledge


Program våren 2017
10/1 2017 kl 13.15-16 i Niagara: B0314

Perspekiv i pedagogisk forskning - doktoranders examination av forskarutbildningskurs

23/1 kl 15.15-17 Lokal OR:E439

Undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning - exemplet Learning Study

Professor Mona Holmqvist

2/3 kl 15.15-17 Lokal OR:E439

Effektiv interaktion för optimal språkutveckling och lärande i klassrummet

Med dr Olof Sandgren

Vi ska undersöka effekten av lärares kollegiala lärande av evidensbaserade, språkstimulerande arbetssätt på elevers lärande. Lärare kommer att instrueras och tränas i verbal och icke-verbal interaktion, frågestrategier, återkoppling, röstanvändning m.m. I par med en annan lärare kommer arbetssättet att utvecklas och finslipas, under vår ledning, med videomodellering som en av metoderna. Effekten av lärarnas arbete på elevernas språkliga förmåga kommer att mätas.

 
12/4 kl 13.15-15.00 Lokal OR:D337

Symboliska teknologier och tänkandets hybridisering
Professor emeritus Roger Säljö, Göteborgs universitet

25/4 kl 13.15-15.00 Lokal OR:C231

Professor emeritus John Elliott, University of East Anglia, UK: A unified view of Learning Study and Educational Action Research with special reference to the roles of teachers and academic experts in the construction of pedagogical knowledge.

2/5 kl 9.15-11.00 NI:0407

Dr Katharine Burn, University of Oxford, Department of Education

Research‐informed clinical practice: the rhetoric and the reality of learning to teach within an initial teacher education partnership

The seminar will reference the review that Trevor Mutton and Burn were commissioned to write for the BERA‐RSA Inquiry into the Role of Research in Teacher Education (Burn & Mutton 2015), but also draw on a number of different studies of student‐teachers’ school‐based learning in the specific context of the Oxford Internship Scheme.

Suggested background reading:

Burn, K. and Mutton, T. (2015) A Review of ‘research‐informed clinical practice’ in Initial Teacher Education, Oxford Review of Education, 41(2) 217‐233.

11/5 kl 15.15-17 Lokal OR:E439

Att sinnligt erfara tal som grund för aritmetiska färdigheter – ett utvecklingsprojekt i förskolan

Docent Camilla Björklund, Göteborgs universitet

Program hösten 2016
18 augusti kl 14.30-17. Lokal OR:E439

29 augusti kl 15.00-17.00 Kiyomi Akita, Professor Tokyo University, Japan. Lokal OR:D337

"Kiyomi Akita is a professor at the Department of Teaching, Curriculum and Learning Environment, Graduate School of Education, The University of Tokyo, Japan. She holds a concurrent appointment as Director, Center for School Education at Tokyo University. Professor Akita plays a very active and leading role in several academic and professional associations as well as at the Japanese Ministry of Education. She is the President of the Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education and the Japan Reading Association. She is a member of the Japanese National Academy of Science, Psychology and Education and is the current chair of the education section of the Academy. She is also a member of the National Education Council for School Education curriculum at the Japanese Ministry of Education and a Councillor at the National Institute for Educational Policy Research. Professor Akita has published widely in the areas of reading, childhood education, teacher inquiry and Lesson Study in Japan." (http://walsnet.org/2012/pdf/keynote-speakers.pdf)

 
28 september kl. 15.00-17.00 Ingrid Carlgren, Professor Emiritas, Stockholms universitet. Klinisk skolforskning. Lokal OR:E439

Textunderlag:

Carlgren, I. (2012). The learning study as an approach for “clinical” subject matter didactic research. International Journal for Lesson and Learning Studies, 1(2), 126-139.
Carlgren, I. (2010). Den felande länken. Om frånvaron och behovet av klinisk utbildningsvetenskaplig forskning. Pedagogisk forskning i Sverige, 15(4), 295-306.

 
2 november kl. 15.00 - 17.00. Karin Alnervik Lokal OR:E439

”Pedagogisk dokumentation som ett verktyg utifrån olika aspekter i ett förändringsarbete och som polyfoniskt verktyg i systematiskt dokumentationsarbete”.

16 november kl. 15.15-17.00. Ninni Wahlström, Professor och dekan, Linnéuniversitetet. Forskningsbasering av lärarutbildningen. Lokal OR:D222

12 december kl 13.15-14.20. Jonas Almqvist, Professor i didaktik, Uppsala universitet. Koparativ didaktik. Lokal OR:D337. Textunderlag: Almqvist & Quennerstedt (2005). Is there (Any)Body in Science Education?


Program våren 2016
11 mars kl. 10.15-12. Lydia Murmann, Professor for Elementary Science Education, University of Bremen, German. Children's understandings of light phenomena. Lokal: OR:D337

22 april kl.10.15-12. Ference Marton, Professor Emeritus, Göteborgs universitet. Necessary conditions of Learning. Lokal: OR:D 328

13 maj kl. 10.15-12 Frida Siekkinen, Doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet. Flerspråkiga elever i en enspråkig elevnorm - svenska som andraspråkskodade elever i skolans styrdokument och skolvardag. Lokal: OR:E439   

24 maj kl. 13.15-16 Seminarium med redovisning och opposition av doktoranders texter inklusive öppen diskussion med seniora forskare. Perspektiv på lärande. Lokal: OR:E439

8 juni. kl. 10.15-12 Inger Eriksson, Professor i pedagogik, Stockholms universitet. Verksamhetsteoretiskt forskningsperspektiv.  Lokal: OR:E439

Senast uppdaterad av Mona Holmqvist